รูปแบบการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย

 สลก 76/2558
 สลก 963/2558
 76
 
ขอให้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอกรมลงนามโดยเคร่งครัด   
 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558
 
963-58
ขอให้ดำเนินการจัดทำหนังสือราชการอย่างถูกต้องตามระเบียบและแนวทางที่กำหนดโดยเคร่งครัด 
 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558
 pdf  word

 

แหล่งที่มาของข้อมูล  :  เว็บไซต์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมชลประทาน   http://information.rid.go.th/secretary/

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 04 ธันวาคม 2015 เวลา 10:41 น.)