โครงการวิเคราะห์และบริหารอัตรากำลังข้าราชการและพนักงานราชการที่เหมาะสมกับกรมชลประทาน

โครงการวิเคราะห์และบริหารอัตรากำลังข้าราชการและพนักงานราชการที่เหมาะสมกับกรมชลประทาน

กลุ่มรายงานตรงต่ออธิบดี

     - กตน.

     - กปพ.

     - กผง.

     - กพร.

สายบริหาร

     - กงบ.

     - กพด.

     - ศทส.

     - สมด.

     - สลก.

     - สบค.

     - สสช.

สายก่อสร้าง

     - กพก.

     - สพญ.

สายบำรุงรักษา

     - สจก.

     - สบอ.

     - สชป.1

      - สชป.2

      - สชป.3

      - สชป.4

      - สชป.5

      - สชป.6

      - สชป.7

      - สชป.8

      - สชป.9

      - สชป.10

      - สชป.11

      - สชป.12

      - สชป.13

      - สชป.14

      - สชป.15

      - สชป.16

      - สชป.17

สายวิชาการ

     - สคก.

     - สบก.

     - สวพ.

     - สอส.

 

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2019 เวลา 13:05 น.)