ประวัติผู้ที่ทำความดี

นางสาวสมศรี ศรีชัย
เกิดวันที่ 5 ธันวาคม 2507
ตำแหน่ง บุคลากร 6 ว
สังกัด ฝ่ายทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ ส่วนบริหารงานบุคคล
คติในการทำงานขยันซื่อสัตย์ประหยัดอดทน

*************************

แนวคิดในการทำความดี เป็นผู้มีความอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร เสียสละ ไม่ปัดความรับผิดชอบ ยอมรับข้อผิดพลาดนำมาแก้ไขปัญหาเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน มีความคิดสร้างสรรค์ ศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ เพิ่มเติมตลอดเวลาเพื่อนำมาพัฒนางานในความรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รู้จัก

ประหยัดเก็บออมทรัพย์ที่หามาได้ของตนเอง ประพฤติปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดี ซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและผู้อื่น

การมีส่วนร่วมงานส่วนรวมเป็นผู้รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายอย่างทุ่มเท เสียสละและอุทิศเวลาให้กับงานจนสำเร็จตามกำหนดโดยไม่หวังผลตอบแทน เป็นผู้สามารถชี้แจงเหตุผลและแสดงความคิดเห็นให้กับผู้อื่นได้ดีโดยไม่เลือกปฏิบัติ วิธีการทำงานจัดระบบให้สะดวกรวดเร็วขึ้น โดยจัดทำทะเบียนและดรรชนีรวมทั้งจัดทำแบบฟอร์มต่างๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น เป็นผู้ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม เช่น การดูแลเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่ใช้ในการทำงาน โดยการตรวจตราทำความสะอาดให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ

ความดีที่นำไปเป็นแบบอย่างได้ คือ เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี พูดจาไพเราะ อ่อนน้อมถ่อมตน อารมณ์ดี มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงาน จิตใจใฝ่กุศล เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมงานและผู้มาติดต่อเป็นมิตรกับบุคคลผู้มาขอความช่วยเหลือมีใจให้บริการ รับฟังความคิดเห็นของส่วนรวมและยอมรับเสียงข้างมาก สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ทุกระดับชั้น