รายงานแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน
    ขอเชิญประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงกรณีลูกจ้างประจำได้รับการแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งใหม่ [ 25 มี.ค.54 ]
     ด่วนมาก ขอความร่วมมือในการประเมินหาบุคคลที่จะมาเป็นคลังสมองของหน่วยงาน [ 24 มี.ค.54 ]

สำนักชลประทานที่  1
สำนักชลประทานที่  2
สำนักชลประทานที่  3
สำนักชลประทานที่  4
สำนักชลประทานที่  5
สำนักชลประทานที่  6
สำนักชลประทานที่  7
สำนักชลประทานที่  8
สำนักชลประทานที่  9
สำนักชลประทานที่  10
สำนักชลประทานที่  11
สำนักชลประทานที่  12
สำนักชลประทานที่  13
สำนักชลประทานที่  14
สำนักชลประทานที่  15
สำนักชลประทานที่  16
สำนักชลประทานที่  17

 

   แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมชลประทาน ปีงบประมาณ 2552 - 2553
   สมรรถนะข้าราชการกรมชลประทาน (Competency)  
   พจนานุกรมสมรรถนะหลักและสายอาชีพ (48 หน้า)
   พจนานุกรมสมรรถนะประจำกลุ่มงาน  (112 หน้า)

  บัญชีแสดงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งแยกตามประเภท และระดับตำแหน่ง
(ที่มีการแก้ไขเมื่อวันที่ 9 มี.ค. 52)
   บัญชีแสดงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งแยกตามประเภท และระดับตำแหน่ง สายงานเฉพาะกรมชลประทาน
   กรอบอัตรากำลังข้าราชการ กรมชลประทาน ตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน
   มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 2551       /      มาตรฐานกำหนดตำแหน่งเดิม
   คำถาม - คำตอบ การจัดตำแหน่งข้าราชการ การเลื่อน การโอน ย้าย และการกำหนดตแหน่ง
   สพบ.506/2552 ลงวันที่ 30 เมษายน 2552 เรื่อง แจ้งผลการหาหือสำนักงาน ก.พ.
(หารือเรื่องการจัดกลุ่มอาชีพตามมาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง)
   รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2553 กรมชลประทาน
   รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของข้าราชการต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมชลประทาน ประจำปี 2553

 

 
   
 

จัดทำโดยทีมงานจัดทำ website สพบ.
โทรศัพท์ 02 241-0020 ถึง 29 ต่อ 2611, 2800