Learning Organization Center RID.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชมบรรยากาศสด ๆ ในห้องการเรียนรู้ร่วมกันของฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง สพบ. คลิกที่นี่
  
  โปรดเลือกรายการที่ท่านต้องการเรียนรู้กับฝ่ายสรรหาฯ ค่ะ
องค์กรแห่งการเรียนรู้ฝ่ายสรรหาฯ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2549
 

โดยทิพวรรณ เขียววิมล (การสรรหาและการคัดเลือก) ตอนที่ 1 ตอนที่ 2

  โดยสาโรช หนูแก้ว เรื่องการสอบแข่งขัน
  โดยทิพวิมล บุญสุข เรื่องการนำรายชื่อ
องค์กรแห่งการเรียนรู้ฝ่ายสรรหาฯ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2549
  โดยทาริกา ศิริสุทธานันท์ (การเลื่อนข้าราชการ)
  โดยปรียาพร จันทโรภาส เรื่องการเลื่อนข้าราชการตาม ว 34
  โดยดวงฤทัย บุณยกะลิน เรื่องการเลื่อนข้าราชการระดับควบ
 
องค์กรแห่งการเรียนรู้ฝ่ายสรรหาฯ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2549
  โดยว่าที่ ร.ต.ยุทธนา จันทโรภาส (การย้ายข้าราชการ)
  โดยปัจมาภรณ์ ไกรสมรสรกิจ เรื่องการย้ายข้าราชการระดับควบ

องค์กรแห่งการเรียนรู้ฝ่ายสรรหาฯ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2549 (พนักงานราชการ)
สรุปเรื่องพนักงานราชการในกรมชลประทาน