หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

อรรคณา  เกลี้ยงลำยอง
ฝบท.บค..หน่วยงานภายใน สบค.
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ส่วนวิชาการและประเมินบุคคล
ส่วนวินัยและระบบคุณธรรม
ส่วนพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง
ส่วนทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ
ส่วนสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
ส่วนสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล


เว็บไซต์กรมฯ
http://www.rid.go.th
http://www.kromchol.com


หน่วยงานภายในกรม
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค


หนังสือเวียนภายในกรม
หนังสือเวียน สบค.
หนังสือเวียน สลก.


หนังสือเวียนภายนอก
หนังสือเวียนสำนักงาน ก.พ.


สารพันปัญหา
กฎหมายคลายทุกข์
ร้องเรียน-ร้องทุกข์


 
ดูภาพขนาดใหญ่
 
 

 


link
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ความรู้กลาง
ห้องสมุดกรมชลประทาน
คู่มือการใช้งานโทรศัพท์ผ่นเครือข่าย VPN
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล.. กรมชลประทาน.. แขวงถนนนครไชยศรี.. เขตดุสิต.. กทม. ..10300
จัดทำและพัฒนาระบบโดย..ทีมงานจัดทำเว็บไซต์ สพบ.
ผู้ดูแลหน้าเว็บ : มงคล อึ่งป่อง
0 2241 3064 , 0 2241 0020 - 9 (ต่อ 2210)
ตั้งค่าหน้าจอ [ Screen resolution ] ::: 1024 by 768 pixels