หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

อรรคณา  เกลี้ยงลำยอง
ฝบ.พบ.หน่วยงานภายใน สพบ.
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ส่วนวินัยและระบบคุณธรรม
กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง
ฝ่ายทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ
ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
ฝ่ายสวัสดิการ
ส่วนฝึกอบรม


เว็บไซต์กรมฯ
http://www.rid.go.th
http://www.kromchol.com


หน่วยงานภายในกรม
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค


หนังสือเวียนภายในกรม
หนังสือเวียน สพบ.
หนังสือเวียน สลก.


หนังสือเวียนภายนอก
หนังสือเวียนสำนักงาน ก.พ.


สารพันปัญหา
กฎหมายคลายทุกข์
ร้องเรียน-ร้องทุกข์


 


link
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ความรู้กลาง
ห้องสมุดกรมชลประทาน
คู่มือการใช้งานโทรศัพท์ผ่นเครือข่าย VPN
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล.. กรมชลประทาน.. แขวงถนนนครไชยศรี.. เขตดุสิต.. กทม. ..10300
จัดทำและพัฒนาระบบโดย..ทีมงานจัดทำเว็บไซต์ สพบ.
ผู้ดูแลหน้าเว็บ : มงคล อึ่งป่อง
0 2241 3064 , 0 2241 0020 - 9 (ต่อ 2210 , 2800)
ตั้งค่าหน้าจอ [ Screen resolution ] ::: 1024 by 768 pixels


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

หน้าหลัก สพบ.เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็น
ผู้บริหาร สพบ.    คำรับรองการปฏิบัติราชการ    หน่วยงานภายใน สพบ.   คลังความรู้    ดาวน์โหลด    สถานที่ติดต่อ    สำหรับเจ้าหน้าที่ สพบ.

ผู้อำนวยการสำนักเกี่ยวกับ สพบ.
หน้าที่ความรับผิดชอบ
คำรับรองการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
หน้าที่ความรับผิดชอบ


หน่วยงานภายใน สพบ.
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ส่วนวินัยและระบบคุณธรรม
กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง
ฝ่ายทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ
ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
ฝ่ายสวัสดิการ
ส่วนฝึกอบรม


เว็บไซต์กรมฯ
http://www.rid.go.th
http://www.kromchol.com


หน่วยงานภายในกรม
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค


หนังสือเวียนภายในกรม
หนังสือเวียน สพบ.
หนังสือเวียน สลก.


หนังสือเวียนภายนอก
หนังสือเวียนสำนักงาน ก.พ.


สารพันปัญหา
กฎหมายคลายทุกข์
ถามมา-ตอบไป
ร้องเรียน-ร้องทุกข์


หน่วยงานภายใน สพบ.


ข่าวประชาสัมพันธ์
 

 

           ในสมัยน่านเจ้า ไทยมีนิยายเรื่องหนึ่ง คือ มโนราห์ หรือที่พวกไตเรียกว่า นามาโนห์รา (Namanora) ซึ่งนิยายเรื่องนี้อาจจะนำมาเล่นเป็นละคร แต่ก็ยังไม่มีหลักฐานปรากฏแน่ชัดแต่อย่างใด ในสมัยอยุธยา มีการจัดแบบแผนการละครให้รัดกุมยิ่งขึ้น เช่น มีการตั้งชื่อละครที่เคยเล่นกัน ให้เป็นไปตามหลักวิชานาฏศิลป์ นอกจากนี้มีการแสดงใหม่ๆ เกิดขึ้นหลายอย่าง เช่น ละครชาตรี ละครนอก ละครใน โขน และมีการแสดงบางอย่างที่รับวัฒนธรรมเพื่อนบ้านและวัฒนธรรม ต่างชาติเข้ามาผสมด้วย ในสมัยกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ พระมหากษัตริย์ของไทยหลายพระองค์ ทรงมี บทบาทในการรวบรวมและส่งเสริมการละครไทยให้เจริญรุ่งเรืองขึ้น เช่น พระเจ้ากรุงธนบุรีทรง รวบรวมบทละครเก่าๆ ที่กระจัดกระจายมารวมกัน และทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่อง รามเกียรติ์ ขึ้น 5 ตอน มีคณะละครหลวงและเอกชนหลายโรงได้ถือกำเนิดขึ้น เช่น ละครหลวงวิชิตณรงค์ ละครไทยหมื่นเสนาะภูบาล เป็นต้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 ทรงฟื้นฟูรวบรวมตำราฟ้อนรำและบทละครต่างๆ ที่อยู่กระจัดกระจายกันให้สมบูรณ์บทละครที่ปรากฏตามหลักฐานมีอยู่ 4 เรื่อง คือ อุณรุท รามเกียรติ์ ดาหลัง และอิเหนา ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 เป็นยุคที่วรรณคดีและศิลปะการละครรุ่งเรืองมาก โดยพระองค์ทรงมีนักปราชญ์ราชกวี ที่ปรึกษาถึง 3 ท่าน ได้แก่ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ กรมหลวงพิทักษ์มนตรี และสุนทรภู่ มีบท ละครในและบทละครนอกถือกำเนิดขึ้นหลายเรื่อง

 

 

 

 

 หน่วยงานภายในกรม
1
สำนักงานเลขานุการกรม
  กองการเงินและบัญชี
  กองกฎหมายและที่ดิน
  กองแผนงาน
  กองพัสดุ
  ศูนย์สารสนเทศ
   

 

1      สำนักงานเลขานุการกรม
2      กองการเงินและบัญชี
3      กองกฎหมายและที่ดิน
4      กองแผนงาน
5      กองพัสดุ
6      ศูนย์สารสนเทศ
7      สำนักเครื่องจักรกล
8      สำนักบริหารโครงการ
9      สำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล
10      สำนักวิจัยและพัฒนา
11      สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา
12      สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
13      สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ
14      สำนักโครงการขนาดใหญ่
15      สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
16      กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
17      กลุ่มตรวจสอบภายใน
18      กลุ่มกิจกรรมพิเศษ
19      สถาบันพัฒนาการชลประทาน
20      สำนักส่งเสริมการมีส่วนรวมของประชาชน

 

 

 

 

 


สำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล..
กรมชลประทาน.. แขวงถนนนครไชยศรี.. เขตดุสิต.. กทม. ..10300

จัดทำและพัฒนาระบบโดย..ทีมงานจัดทำเว็บไซต์ สพบ.
ผู้ดูแลหน้าเว็บ : มงคล อึ่งป่อง
0 2241 3064 , 0 2241 0020 - 9 (ต่อ 2210 , 2800)
ตั้งค่าหน้าจอ [ Screen resolution ] ::: 1024 by 768 pixels