....

กรมชลประทาน
www.rid.go.th
www.kromchol.com


บัญชีการจ้างพนักงานราชการ สพบ.

 


อัพเดท...ข่าวใหม่
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (16 พ.ค.55)
 
 
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) (23 เม.ย.55)
 
 
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (27 มี.ค.55)
 
 
ด่วนที่สุด ที่ สบค.1199/2555 เรื่อง แจ้งเวียนแนวทางการดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (14 มี.ค.55)
 
 
ที่ สพบ.404/2554 เรื่อง แจ้งเวียนแนวทางการดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ( 31 มี.ค.54 )

ที่ นร 1008.5/23 เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
สิ่งที่ส่งมาด้วย  แนวทางการดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
การคำนวณอัตราค่าตอบแทนใหม่ของพนักงานราชการกลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
เอกสารประกอบการบรรยาย...แนวทางการดำเนินการตามระกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
 
 
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เกี่ยวกับการกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ ( 21 มี.ค.54 )

ด่วนที่สุด ที่ นร 1008/18 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ.2554
ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ.2554
ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ.2554 (ฉบับที่ 2)
สิทธิโประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ.2554
 
 
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ( 28 ก.พ.54 )
 
 
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2(สอบสัมภาษณ์) กำหนด วันเวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกรมชลประทาน ( 11 ก.พ.54 )
 
 
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) กำหนด วันเวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ของหน่วยงานต่างๆ ของกรมชลประทาน (14 ม.ค. 54)
 
 
ที่ สพบ.53/1518 เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลาของพนักงานราชการ [14-01-54]

 
 
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(17 ธ.ค.53)
 
 
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ของสำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล [ 10 มิ.ย.53 ]
 
 
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการแพร่ข่าวการรับสมัครพนักงานราชการในเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. [ 25 ก.พ.53]
 
 
ประกาศ....การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ)............... [ 22 ม.ค.53] .....
 
 
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์))............... [ 25 ธ.ค.52 ] .....
 
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ (สอบข้อเขียน)............... [ 10 พ.ย.52 ] .....
 
 
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2552
[ 12 ต.ค.52 ] .........
 
 
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2552
[ 12 ต.ค.52 ] .........
 
 
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรื่อง เครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ พ.ศ.2552
[ 12 ต.ค.52 ] .........
 
 
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป [ 8 ต.ค.52 ] .........
 
 
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป .[ 8 ก.ย.52   ]
 
 
...ประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ..[ 19 ธ.ค. 51   ]
 
 
สำนักชลประทานที่ 12.......ขอเปลี่ยนแปลงเวลาในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) [ 27 พ.ย.51 ]
 
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) [ 21 พ.ย.51 ]
 
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) [ 7 ต.ค.51 ]
 
 
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป [ 8 ก.ย.51 ]
 
 
บัญชีการปรับค่าตอบแทนของพนักงานราชการ [ 25 ม.ค.51 ]
 
 
แบบฟอร์มสัญญาจ้างพนักงานราชการ และตัวอย่างคำสั่งจ้างพร้อมบัญชีรายละเอียด [ 27 ธ.ค.50 ]
 
 
คำสั่งให้พนักงานราชการได้รับการเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจำป [ 27 ธ.ค.50 ]
 
 
คำสั่งให้พนักงานราชการได้รับเงินช่วยค่าครองชีพพิเศษ [ 27 ธ.ค.50 ]
 

 

 

   บริการสืบค้นข้อมูล
Google   

 

ข่าวต้นชั่วโมง