เอกสารประกอบการประเมิน ตาม ว10/48

หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548
เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งระดับ 8 ลงมา
ดาวน์โหลดหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10
ใบสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่ง......................
ดาวน์โหลดใบสมัคร
หน้าปกเอกสารประกอบการคัดเลือก
ดาวน์โหลดหน้าปกเอกสารประกอบการคัดเลือก
เอกสารหมายเลข 1
ดาวน์โหลดเอกสารหมายเลข 1
เอกสารหมายเลข 2
ดาวน์โหลดเอกสารหมายเลข 2
เอกสารหมายเลข 3
ดาวน์โหลดเอกสารหมายเลข 3
เอกสารหมายเลข 4
ดาวน์โหลดเอกสารหมายเลข 4
เอกสารหมายเลข 5
ดาวน์โหลดเอกสารหมายเลข 5
ตัวอย่างหน้าปก..ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
ดาวน์โหลดตัวอย่างหน้าปก
                 
 

สำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล.. กรมชลประทาน.. แขวงถนนนครไชยศร.. เขตดุสิต.. กทม. ..10300

จัดทำโดย : มงคล อึ่งป่อง
0 2241 3064 , 0 2241 0020 - 9 (ต่อ 2210 , 2800)
ตั้งค่าหน้าจอ [ Screen resolution ] ::: 1024 by 768 pixels