เมนู

 

หน้าแรก

 

 

 

 

 

 หนังสือเวียน ก.พ.


ที่ นร 1008/ว 11 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 เรื่อง การใช้บังคับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

ที่ นร 1011/ว 13 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 เรื่อง การดำเนินการตามบทเฉพาะกาล แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

ที่ นร 1004.1/ว 15 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

ที่ นร 1008/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปรับเงินประจำตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสาสัญเข้าตามบัญชี
ท้ายพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

ที่ นร 1006/ว 19 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 เรื่อง อนุมัติให้แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ
ตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ที่ นร 1013.8.5/ว 20 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน
หรือปฏิบัติการวิจัยในต่างประเทศ

 


จัดทำโดย
ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล กรมชลประทาน
0 2241 3064 ....(สายใน 2210)