เมนู

 

 ตำแหน่งประเภทวิชาการ

กลุ่มอาชีพบริหาร อำนวยการ ธุรการ งานสถิติ งานการทูตและต่างประเทศ
ชื่อสายงาน
ชื่อตำแหน่งในสายงาน
ชนิดไฟล์
จัดการงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไป
ทรัพยากรบุคคล
นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นิติการ
นิติกร
วิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วิชาการพัสดุ
นักวิชาการพัสดุ
วิเทศสัมพันธ์
นักวิเทศสัมพันธ์

 

กลุ่มอาชีพการคลัง การเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม

ชื่อสายงาน
ชื่อตำแหน่งในสายงาน
ชนิดไฟล์
วิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชี
วิชาการตรวจสอบภายใน นักวิชาการตรวจสอบภายใน
วิชาการเศรษฐกิจ เศรษฐกร

 

กลุ่มอาชีพคมนาคม ขนส่ง และติดต่อสื่อสาร

ชื่อสายงาน
ชื่อตำแหน่งในสายงาน
ชนิดไฟล์
ประชาสัมพันธ์ นักประชาสัมพันธ์

 

กลุ่มเกษตรกรรม

ชื่อสายงาน
ชื่อตำแหน่งในสายงาน
ชนิดไฟล์
วิชาการเกษตร นักวิชาการเกษตร
วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรชลประทาน

 

กลุ่มวิทยาศาสตร์

ชื่อสายงาน
ชื่อตำแหน่งในสายงาน
ชนิดไฟล์
ธรณีวิทยา นักธรณีวิทยา
วิชาการอุทกวิทยา นักอุทกวิทยา
วิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์

 

กลุ่มวิศวกรรม สถาปัตยกรรม และช่างเทคนิคต่าง ๆ

ชื่อสายงาน
ชื่อตำแหน่งในสายงาน
ชนิดไฟล์
มัณฑนศิลป์ มัณฑนากร
วิชาการแผนที่ภาพถ่าย นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย
วิศวกรรม วิศวกร
วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรเครื่องกล
วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร วิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร
วิศวกรรมโยธา วิศวกรโยธา
วิศวกรรมสำรวจ วิศวกรสำรวจ
สถาปัตยกรรม สถาปนิก

 

กลุ่มงานการศึกษา ศิลป สังคม และการพัฒนาชุมชน

ชื่อสายงาน
ชื่อตำแหน่งในสายงาน
ชนิดไฟล์
บรรณารักษ์ บรรณารักษ์
วิชาการจัดหาที่ดิน นักวิชาการจัดหาที่ดิน
วิชาการสิ่งแวดล้อม นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

 

 

 

จัดทำโดย
ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล กรมชลประทาน
0 2241 3064 ....(สายใน 2210)