เมนู

 

 ตำแหน่งประเภททั่วไป

กลุ่มอาชีพบริหาร อำนวยการ ธุรการ งานสถิติ งานการทูตและต่างประเทศ

ชื่อสายงาน
ชื่อตำแหน่งในสายงาน
ชนิดไฟล์
ปฏิบัติงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงานพัสดุ เจ้าพนักงานพัสดุ
ปฏิบัติงานสถิติ เจ้าพนักงานสถิติ

 

กลุ่มอาชีพการคลัง การเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม

ชื่อสายงาน
ชื่อตำแหน่งในสายงาน
ชนิดไฟล์
ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 

กลุ่มอาชีพคมนาคม ขนส่ง และติดต่อสื่อสาร

ชื่อสายงาน
ชื่อตำแหน่งในสายงาน
ชนิดไฟล์
ปฏิบัติงานสื่อสาร เจ้าพนักงานสื่อสาร

 

กลุ่มเกษตรกรรม

ชื่อสายงาน
ชื่อตำแหน่งในสายงาน
ชนิดไฟล์
ปฏิบัติงานการเกษตร เจ้าพนักงานการเกษตร
ปฏิบัติงานช่างชลประทาน นายช่างชลประทาน

 

กลุ่มวิทยาศาสตร์

ชื่อสายงาน
ชื่อตำแหน่งในสายงาน
ชนิดไฟล์
ปฏิบัติงานอุทกวิทยา เจ้าพนักงานอุทกวิทยา

 

กลุ่มวิศวกรรม สถาปัตยกรรม และช่างเทคนิคต่าง ๆ

ชื่อสายงาน
ชื่อตำแหน่งในสายงาน
ชนิดไฟล์
ปฏิบัติงานช่างพิมพ์ นายช่างพิมพ์
ปฏิบัติงานช่างศิลป์ นายช่างศิลป์
ปฏิบัติงานเครื่องคอมพิวเตอร์ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติงานเขียนแบบ นายช่างเขียนแบบ
ปฏิบัติงานช่างเครื่องกล นายช่างเครื่องกล
ปฏิบัติงานช่างเทคนิค นายช่างเทคนิค
ปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า นายช่างไฟฟ้า
ปฏิบัติงานช่างภาพ นายช่างภาพ
ปฏิบัติงานช่างโยธา นายช่างโยธา
ปฏิบัติงานช่างโลหะ นายช่างโลหะ
ปฏิบัติงานช่างสำรวจ นายช่างสำรวจ
ปฏิบัติงานช่างชลประทาน นายช่างชลประทาน

 

กลุ่มงานการศึกษา ศิลป สังคม และการพัฒนาชุมชน

ชื่อสายงาน
ชื่อตำแหน่งในสายงาน
ชนิดไฟล์
ปฏิบัติงานห้องสมุด เจ้าพนักงานห้องสมุด

 

 


 

 

จัดทำโดย
ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล กรมชลประทาน
0 2241 3064 ....(สายใน 2210)