รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
 
 

คำชี้แจงรายละเอียดเป็นไปตามข้อความข้างล่างนี้

 
   

การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล
- การวางแผนกำลังคนพิจารณาจัดระบบงานและโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของกรมฯ การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุมการใช้อัตรากำลังของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ
- การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจาก ส่วนราชการการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
- การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่างๆ การขอพระราขทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ
- การจัดสวัสดิการตามระเบียบสำนักนายกฯ การจัดทำแผนงานสวัสดิการกรมฯ เพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติราชการ การเสิรมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
การดำเนินการด้านวินัยและการเสริมสร้างระบบคุณธรรม
- การจัดทำแผนกลยุทธ์กรมชลประทานใสสะอาด และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับกรณีอุทธรร์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักษาวินัยและจรรยาของข้าราชการและลูกจ้างให้สอดคล้องกับหลักการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
การดำเนินการด้านฝีกอบรม
- การวางแผน และควบคุมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมฯ การวางแผนและดำเนินงานด้านวิทยบริการ (ห้องสมุดกรมฯ) การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของข้าราชการ ลูกจ้งประจำ และพนักงานราชการ การจัดหาทุนและคัดเลือกเพื่อไปศึกษาฝีกอบรม ประชุม สัมมนา และดูงานภายในและต่างประเทศ