ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ พ.ศ.2552-2555


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด
ป.ป.ท.
ป.ป.ช.

 

 

 

 

 

 พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


การทำความดีนั้น แม้จะไม่มีใครรู้เห็น แต่ก็จำเป็นต้องทำ
เพื่อให้ผลดีที่เกิดขึ้นยิ่งเพิ่มพูนและแผ่ขยายกว้างออกไป เป็นประโยชน์
เป็นความเจริญมั่นคงที่แท้แก่ตน แก่ส่วนรวม ตลอดถึงชาติบ้านเมือง
พร้อมทุกส่วน ข้าราชการทุกคนจึงต้องตั้งใจให้หนักแน่นเที่ยงตรง
ที่จะกระทำความดีทั้งในการประพฤติตนและการปฏิบัติงาน
ด้วยความอุตสาหะเสียสละ โดยไม่หวั่นไหวย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหา
หรือความยากลำบากเหนื่อยยาก

พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน
เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช 2553ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
แนวทางการดำเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน (กรณีการเรี่ยไรกรณีการให้หรือรับรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด)
ภัยจากการทุจริตคอร์รัปชั่น
รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2548
หลักเกณฑ์การับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2543
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (คำรับรองปฏิบัติราชการฯ พ.ศ. 2558)
  บันทึก ที่ สบค.2439/2558 เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (คำรับรองปฏิบัติราชการฯ พ.ศ. 2558)
   

 

 

 

ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด กรมชลประทาน
811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.10300

ดูแลและพัฒนาโดย.. นายมงคล อึ่งป่อง โทร.2800