หน้าแรก   |   ที่มา   |   คณะทำงาน   |   กฎหมาย/กฎ/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  |   ติดต่อศูนย์ฯ

 


ช่องทาง / แจ้งเบาะแส / ร้องทุกข
กรณีประชาชนติดต่อด้วยตนเอง
  ยื่นเรื่องร้องเรียนได้ที่..
สำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล
อาคารอำนวยการ ชั้น 4
กรมชลประทาน

กรณีติดต่อทางไปรษณีย์
  จ่าหน้าซองถึง..
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด กรมชลประทาน
สำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล
811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กทม. 10300
กรณีติดต่อทางโทรศัพท์
  หมายเลข 0 2241 5061
กรณีร้องเรียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
  http://kromchol.rid.go.th/person/saisaad/cominfo.html

 

ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด กรมชลประทาน
811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.10300

ดูแลและพัฒนาโดย.. นายมงคล อึ่งป่อง โทร.2800