ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2556

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ และหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป กรมชลประทาน
แบบ ชป.135
คำอธิบายแบบ ชป.135
แบบ ชป.135/1
คำอธิบายแบบ ชป.135/1
แบบ ชป.135/2-1 และ ชป.135/2-2
คำอธิบายแบบ ชป.135/2-1
คำอธิบายแบบ ชป.135/2-2
แบบ ชป.135/3
คำอธิบายแบบ ชป.135/3
แบบ ชป.135/4
คำอธิบายแบบ ชป.135/4
   
แบบ ชป.136
คำอธิบายแบบ ชป.136
แบบ ชป.136/1
คำอธิบายแบบ ชป.136/1
   
แบบ ชป.137
คำอธิบายแบบ ชป.137
แบบ ชป.137/1
คำอธิบายแบบ ชป.137/1
แบบ ชป.137/2
คำอธิบายแบบ ชป.137/2
   
   
ตัวอย่าง ชป.137
ตัวอย่าง ชป.137/1
ตัวอย่าง ชป.137/2
   
คู่มือ "การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ" (กรกฎาคม 2556)

 


ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง สำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล.. กรมชลประทาน.. แขวงถนนนครไชยศร.. เขตดุสิต.. กทม. ..10300

0 2241 7555 , 0 2241 0020 - 9 (ต่อ 2411)
ดูแลและพัฒนาโดย..นายมงคล อึ่งป่อง (สายใน 2800)
ตั้งค่าหน้าจอ [ Screen resolution ] ::: 1024 by 768 pixels