เกี่ยวกับสวัสดิการ

บทความเกี่ยวกับสวัสดิการกรมชลประทาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
แผนผังสวัสดิการกรมชลประทา
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
สโมสร
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
ระเบียบกรมฯ ว่าด้วยการขออนุญาตใช้สถานที่
ถ่ายทำภาพยนต์
การมอบอำนาจในการจัดสวัสดิการภายในหน่วยงานฯ
การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกฯ
ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ.2547
การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ
ภายในส่วนราชการ
แนวทางปฏิบัติในการจัดสวัสดิการภายในหน่วยงาน
ของส่วนราชการ
หลักเกณฑ์การกู้ยืมเงินเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ
ประกาศคณะกรรมการกองทุนศูนย์ประสานการจัดสวัสดิการ
ข้าราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกู้ยืมเพื่อส่งเสริมฯการจัดสวัสดิการ
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้(ฉบับที่
134) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับการบริจาคให้แก่
กองทุนสวัสดิการภายในส่วนราชการ
หลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกฯ
พ.ศ.2547
เอกสารโครงการ สร้างสุขสี่สิบ รุ่นที่ 1
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
แบบฟอร์มยืนยันการสัมมนา
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
รายละเอียดโครงการ
อนุมัติโครงการ
   
สินค้าที่ระลึกร้านธารา ห้องสมุดกรมชลประทาน ดูเพิ่มเติม...
 

ขอเชิญบูชาเหรียญสมเด็จพระญาณสังวร

สมเด็จพระสังฆราชฯ 100 ปี กรมชลประทาน ราคาเหรียญละ1,000 บาท ณ ร้านธารา ห้องสมุด กรมชลประทาน และตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค.57 ราคาบูชาเหรียญละ 2,000 บาท

โครงการสัมมนา"การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมชลประทาน" ระหว่างวันที่ 25-28 พฤศจิกายน 25569 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์

ขอเชิญชวนทัศนศึกษา ณ สาธารณรัฐเกาหลี

ใบสมัครเข้าร่วมทัศนศึกษา ณ สาธารณรัฐเกาหลี

 

สโมสรกรมชลประทานดูภาพอื่น ๆ

 
 

เว็บไซ้อง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย

 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บ

Fifties Web
Www.free-counter-plus.com
Fifties Web
เริ่มนับ 30 มิ.ย.53

 

 

   

ประมวลภาพกิจกรรม "โครงการสัมมนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมชลประทาน"

 


หลักสูตร"การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม"
ระหว่างวันที่ 12-13 ธ.ค.56
ณ โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

 

หลักสูตร"การส่งเสริมอาชีพและการบริหารการเงิน"
ระหว่างวันที่ 8-10 ม.ค.57 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม 

   
   


หนังสือรับรองเงินเดือน

หนังสือรับรองเงินเดือนสวัสดิการไม่มีเงินฝาก โครงการ ธอส.-กบข.เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 10
การขยายระยะเวลาสิ้นสุดโครงการบ้านออมสิน-กบข. เพื่อสมาชิก กบข.

แผนปฏิบัติงานสวัสดิการกรมชลประทานประจำปี 2556

 

แบบฟอร์มแผนการปฏิบัติงานสวัสดิการกรมชลประทาน ประจำปี 2557
 

รายงานการประชุมซักซ้อมความเข้าใจการจัดสวัสดิการเชิงธุรกิจ ครั้งที่ 1/2556 ลว.25 ก.ค.56

 

   แผนกลยุทธ์เสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันฯ ประจำปี พ.ศ. 2556-2558 และแผนปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ. 2557
     

           
 ตารางกระจายแบบสอบถาม

 แบบสอบถามความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2557            

ทดสอบ

                    

                  

รายละเอียดการขอใช้สถานที่สวัสดิการสโมสรกรมชลประทาน
    
แบบการขออนุญาตใช้ห้องน้ำทิพย์

แผนที่อาคารสวัสดิการสโมสรกรมชลประทาน

แผนที่อาคารสวัสดิการสโมสรกรมชลประทาน (ใส่การ์ด)

บันทึก สว.783/2556 ลว.27 ก.ย.56          

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการธรรมสัญจรประจำปี 2557

ใบสมัครสมาชิกชมรมผู้สูงอายุกรมชลประทาน สวัสดิการกรมชลประทาน
การอนุมัติโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมชลประทาน"
บันทึก สว.938/2556 ลว.13 พ.ย.56 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมสัมมนา "การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมชลประทาน"

 

การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจำดีเด่นกรมชลประทาน ประจำปี พ.ศ.2557
แบบกรอกประวัติผู้เสนอเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการฯ และลูกจ้างประจำดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2557
 
ประกาศรับบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมชลประทาน
ประมวลภาพกิจกรรมสวัสดิการ

1. สวัสดิการทัศนศึกษา
2. สวัสดิการส่งเสริมกีฬา
3. สวัสดิการด้านกีฬากอล์ฟ
4. สวัสดิการการส่งเสริมและฝึกอบรมวิชาชีพ (24 ส.ค. 54)
5. สวัสดิการร้านค้า
6. สวัสดิการสโมสรกรมชลประทาน
7. สวัสดิการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
8. สวัสดิการเพิ่มขวัญและกำลังใจ
9. สวัสดิการด้านขนส่ง
10.สวัสดิการชลประทานสัมพันธ์  (27 ก.ย. 54)    
11. สวัสดิการจัดทำหนังสือสิ่งพิมพ์
12. สวัสดิการค่ายฤดูร้อน
13. สวัสดิการอาคารชุด
14. สวัสดิการพิพิธภัณฑ์
15. สวัสดิการโรงเรียนชลประทานวิทยา
16. สวัสดิการชมรมผู้สูงอาย

(โครงการสมุนไพรเพื่อสุขภาพ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2555)         
17. สวัสดิการกีฬาเรือใบกรมชลประทาน
18. กิจกรรมบรรยายพิเศษเพื่อสุขภาพ        

 
 

 สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

qr code


ฝ่ายสวัสดิการ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล.. กรมชลประทาน.. แขวงถนนนครไชยศรี. เขตดุสิต.. กทม. ..10300

0 2241 5051 , 0 2241 0020 - 9 (ต่อ 2298 , 2632 , 2412)
ดูแลและพัฒนาโดย..นายมงคล อึ่งป่อง (สายใน 2800)
ตั้งค่าหน้าจอ [ Screen resolution ] ::: 1024 by 768 pixels