ภาพกิจกรรม โครงการสมุนไพรเพื่อสุขภาพ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2555