.


โครงการสวัสดิการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
โครงการกู้เงินเพื่อที่อยู่อาศัยโครงการเงินกู้สวัสดิการไม่มีเงินฝาก
โครงการสินเชื่อเพื่อการศึกษากรุงไทยเพื่อสมาชิก กบข. แก่กรมชลประทาน
โครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรมชลประทาน
โครงการสินเชื่อสวัสดิการของธนาคารออมสิน สาขาจตุจักร
การให้กู้เงิน "โครงการบ้านธนารักษ์เพื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำ"
การให้สินเชื่อเคหะ โครงการบ้านออมสิน - กบข. เพื่อสมาชิก กบข.
หนังสือขออนุมัติกรมฯ โครงการธนาคารประชาชนของธนาคารออมสินเป็นสวัสดิการแก่พนักงานราชการ .

การอนุมัติโครงการธนาคารประชาชนของธนาคารออมสินเป็นสวัสดิการแก่พนักงานราชการ.
.


ดาวน์โหลด....แบบฟอร์มเอกสารหมายเลข 1
ดาวน์โหลด....
แบบฟอร์มเอกสารหมายเลข 2


สอบถามข้อมูล
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ
ส่วนบริหารงานบุคคล
สำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล
โทร 02-669 4339 / 02-241 5051
โทร 02 241 0020-9 ต่อ 2298 (ภายใน 2298)


โครงการบ้าน ธอส.- กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 6

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ร่วมกับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.) ได้จัดทำ "โครงการบ้าน
ธอส.- กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 6 " โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงื่อนไขการกู้พิเศษ
เพื่อช่วยส่งเสริมกำลังซื้อให้ข้าราชการที่เป็นสมาชิกกบข. และข้าราชการที่ไม่เป็นสมาชิก กบข. ที่ยังมีความ
ต้องการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และเป็นการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
ตามนโยบายของรัฐบาล ดังรายละเอียดในประกาศฯ หลักเกณฑ์การให้กู้เงิน โครงการบ้าน ธอส.- กบข.
เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการครั้งที่ 6 ติดต่อยื่นคำขอกู้เงินได้ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2552 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม
2552 และทำนิติกรรมกับธนาคารให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 มีนาคม 2553 มิฉะนั้น จะถือว่าสละสิทธิ์
ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้กู้ /
แบบฟอร์มหนังสือรับรองเงินเดือน


โครงการบ้าน ธอส.- เพื่อที่อยู่อาศัยลูกจ้างประจำของส่วนราชการที่เป็นสมาชิก กสจ.

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดทำโครงการบ้าน ธอส.- เพื่อที่อยู่อาศัยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
ที่เป็นสมาชิก กสจ. ครั้งที่ 3 เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการสร้างความมั่นคง
ด้านที่อยู่อาศัยควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับลูกจ้างประจำ โดยมีวัตถุประสงค์ให้กู้ซื้อ
ปลูกสร้าง ต่อเติม ไถ่ถอน ชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย และซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก
เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย ให้วงเงินสูงสุด 110 % ของราคาประเมินที่ดินพร้อมอาคาร
หรืออาคาร หรือห้องชุด โดยสามารถกู้ได้สูงสุด 65 เท่า ของเงินเดือน เสนอเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
ให้กับลูกจ้างประจำของส่วนราชการและเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของ
ส่วนราชการ (กสจ.) ได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำและสามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของ
ตนเองง่ายยิ่งขึ้น ด้วยอัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1 เท่ากับ 3.99% ปีที่ 2 MRR - 2.25% และตั้งแต่ปีที่ 3
จนตลอดอายุสัญญากู้ MRR - 1.25% โดยสามารถยื่นขอสินเชื่อได้แล้วตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 ธันวาคม 2552 นี้
และทำนิติกรรมให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2553
ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้กู้ /
แบบฟอร์มหนังสือรับรองเงินเดือน


โครงการกู้เงินเพื่อที่อยู่อาศัยโครงการเงินกู้สวัสดิการไม่มีเงินฝาก

กรมชลประทานได้ลงนามในข้อตกลงกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่องการกู้ยืมเงินเพื่อที่อยู่อาศัย
ของเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2540 ซึ่งบันทึกข้อตกลงฉบับนี้จะเกิดประโยชน์
ต่อเจ้าหน้าที่กรมชลประทานที่กู้เงินจากธนาคารไปแล้ว และเสียดอกเบี้ยในอัตราปกติตามระเบียบของ
ธนาคาร หากเปลี่ยนมาใช้สิทธิตามข้อตกลงฉบับนี้จะได้รับการลดอัตราดอกเบี้ยในอัตราตามข้อตกลงฉบับนี้
ร้อยละ 1
ดาวน์โหลด
รายละเอียดสินเชื่อ /
แบบฟอร์มหนังสือรับรองเงินเดือน


โครงการกู้เงินตามมาตรการส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาล (สวัสดิการสินเชื่อ 100%)

ตามที่รัฐบาลได้เห็นชอบมาตรการในการส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ให้สินเชื่อ
แก่ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ในวงเงินไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาประเมินหลักประกันและราคาซื้อขาย
ในมาตรการนี้ ธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาวประเภทลอยตัว ในอัตราต่ำกว่าที่คิดกับบุคคลทั่วไป
ร้อยละ 1 ต่อปี
ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้กู้ /
แบบฟอร์มหนังสือรับรองเงินเดือน


สินเชื่อเพื่อการศึกษากรุงไทยเพื่อสมาชิก กบข. แก่กรมชลประทาน

กรมชลประทานได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง โครงการสินเชื่อเพื่อการศึกษากรุงไทยเพื่อสมาชิก กบข. แก่กรมชลประทาน
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2547 เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมสวัสดิการให้แก่เจ้าหน้าที่กรมชลประทานได้มีทางเลือก
ในด้านการศึกษาแก่ตนเองและบุตร รวมทั้งเพื่อจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ดาวน์โหลด
รายละเอียดการให้สินเชื่อ /
หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน


โครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรมชลประทาน

กรมชลประทานได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงสินเชื่อโครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ
ของกรมชลประทานกับธนาคารกรุงไทย เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2551 เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมสวัสดิการ
ให้แก่เจ้าหน้าที่กรมชลประทาน ได้มีทางเลือกในการซื้อที่อยู่อาศัย ปลูกสร้างที่อยู่อาศัย ปรับปรุง ต่อเติม หรือซ่อมแซม
รวมทั้งไถ่จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของกรมชลประทานได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองและครอบครัว
ต่อไป
ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สินเชื่อ /
หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน


โครงการสินเชื่อสวัสดิการของธนาคารออมสิน สาขาจตุจักร

กรมชลประทานได้ลงนามการขอใช้บริการสินเชื่อกับธนาคารออมสิน สาขาจตุจักร ตามหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อ
กู้ได้ 10 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 200,000 บาท ต่อเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2552 ธนาคารออมสิน สาขาจตุจักร
ได้มีประกาศการให้สินเชื่อสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่กรมชลประทาน โดยเพิ่มวงเงินการกู้เป็น 40 เท่าของอัตรา
เงินเดือน แต่ไม่เกิน 1,500,000 บาท โดยใช้บุคคลค้ำประกัน และวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท กรณีใช้
หลักทรัพย์ค้ำประกัน สำหรับผู้สนใจสินเชื่อสวัสดิการดังกล่าว สามารถยื่นคำขอกู้ได้ที่ธนาคารออมสิน สาขาจตุจักร
ได้ทุกวัน
ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สินเชื่อ /
หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน

ฝ่ายสวัสดิการ สำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล.. กรมชลประทาน.. แขวงถนนนครไชยศร.. เขตดุสิต.. กทม. ..10300

0 2241 5051 , 0 2241 0020 - 9 (ต่อ 2298 , 22632 , 2412)
ตั้งค่าหน้าจอ [ Screen resolution ] ::: 1024 by 768 pixels