ฝ่ายสวัสดิการ

มีหน้าที่รับผิดชอบวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรของกรม ในการปฏิบัติงาน ควบคุมดูแลการดำเนินงาน ด้านการจัดสวัสดิการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ.2547
ได้แก่ การสำรวจความต้องการด้านสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ภายในกรมชลประทาน การจัดทำแผนงานสวัสดิการกรมชลประทาน การให้คำปรึกษา แนะนำ ติดตาม และดำเนินการอื่น ๆ ตามมติคณะกรรมการสวัสดิการกรมชลประทาน เพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติราชการ การเสริมสร้างบรรยากาศและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ตลอดจนรับผิดชอบงานด้านการเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ของกรมชลประทาน และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย