สวัสดิการเพิ่มขวัญและกลังใจ

 
 พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจำดีเด่น ประจำปี 2553
      (วันที่ 13 มิถุนายน 2554)
 พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจำดีเด่น ประจำปี 2552
      (วันที่ 13 มิถุนายน 2553)
 พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจำดีเด่น ประจำปี 2552
      (วันที่ 13 มิถุนายน 2552)