สวัสดิการเพิ่มขวัญและกลังใจ

วันที่ 13 มิถุนายน 2553

      ซื่อสัตย์สุจริต       มีจิตบริการ
     งานสัมฤทธิ์ผล      ประชาชนตรวจสอบได้

     ( รางวัลชนะเลิศการประกวดคำขวัญ
        ส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการ
        นายเดชชนะ ขาวจิตร   ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ         สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน )