การแต่งกายประดับเครื่องราชฯ

 ท.ช. ประดับร่วมกับ ท.ม. และเหรียญราชอิสริยาภรณ์

พลเรือน
ทหาร
ตำรวจ

 ป.ม. ประดับร่วมกับ ท.ช. และเหรียญราชอิสริยาภรณ์

พลเรือน
ทหาร
ตำรวจ

 ป.ช. ประดับร่วมกับ ป.ม. และเหรียญราชอิสริยาภรณ์

พลเรือน
ทหาร
ตำรวจ

 ม.ว.ม. ประดับร่วมกับ ป.ช. และเหรียญราชอิสริยาภรณ์

พลเรือน
ทหาร
ตำรวจ

 ม.ป.ช. ประดับร่วมกับ ม.ว.ม. และเหรียญราชอิสริยาภรณ์

พลเรือน

ทหาร

ตำรวจ