แผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน พ.ศ.2556 - 2559 (Download)
คำรับรอง สบค.(Download)
SPEC มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการกรมชลประทาน (Download)
แผนพัฒนาบุคลากรกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ 2557
(Download) อนุมัติ
(Download)รายละเอียดแผน 1 - 3
ขอแจ้งการโอนลด - โอนเพิ่ม งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (Download)
ขอแจ้งการโอนลด - โอนเพิ่ม งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สชป.8 (Download)
คู่มือการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และการวางแผนพัฒนารายบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
Download
โครงการประกวด KM AWARD 2014 Download
แบบเสนอผลงาน
Download
บันทึกแจ้งเวียน โครงการประกวดผลงานและบุคคลด้านการจัดการความรู้ดีเด่น ประจำปีงบปรมาณ พ.ศ.2557 Download
ขอให้พิจารณานำเสนอโครงการฝึกอบรม/สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (กำหนดส่งภายในวันที่ 28 ก.ค.2557)
Download บันทึกข้อความ
Download แบบฟอร์ม 1
Download แบบฟอร์ม 2
Download ตัวอย่าง 2
แผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (Download)
                                                     
                                                    
ชื่อโครงการ/หลักสูตร
อนุมัติ/รายละเอียด
รายชื่อ
Download
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สรุปบทเรียนการดำเนินงานของ
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ระหว่างวันที่ 18 - 19 กันยายน 2557
ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนต์ จังหวัดนนทบุรี
อนุมัติ/รายละเอียด
รายชื่อ แผนที่
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปบทเรียนผลการดำเนินการ
ตามแผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์
กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2557
อนุมัติ/รายละเอียด
รายชื่อ แบบยืนยัน
โครงการศึกษาดูงานองค์กร Best Practice
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

วันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม2557
ณ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
อนุมัติ/รายละเอียด
รายชื่อ แบบยืนยัน
แผนที่
เอกสารบรรยาย
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการใช้และ
การควบคุมเครื่องจักรกล

วันศุกร์ที่ 24-25 กรกฎาคม2557
ณ ห้องประชุมสำนักชลประทานที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก
อนุมัติ/รายละเอียด
รายชื่อ  
การบรรยายพิเศษ เรื่องบริหารแบบหลากหลาย : เติมหัวใจให้
องค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม 2557
ณ หอประชุมชูชาติ กำภู สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
อนุมัติ/รายละเอียด
รายชื่อ  

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการบริหาร
การเปลี่ยนแปลง
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 29 - 30 พฤษภาคม 2557
ณ โรงแรม เค ปาร์ค อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 5 - 6 มิถุนายน 2557
ณ โรงแรมซิตี้บีช รีสอร์ท อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 26 - 27 มิถุนายน 2557
ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 9 - 10 กรกฏาคม 2557
ณ โรงแรมเจริญโฮเตล อ.เมือง จ.อุดรธานี
รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 24 - 25 กรกฏาคม 2557
ณ โรงแรมภูเขางาม รีสอร์ท อ.สาริกา จ.นครนายก


อนุมัติโครงการ


รายชื่อ รุ่นที่ 1
รายชื่อ รุ่นที่ 2
รายชื่อ รุ่นที่ 3
รายชื่อ รุ่นที่ 4
รายชื่อ รุ่นที่ 5
เอกสารบรรยาย
VDO

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างประสิทธภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคคลากรด้านการจัดการความปลอดภัยเขื่อน
ระหว่างวันที่ 22 - 24 กรกฏาคม 2557
ณ อาคาร NEWMASIP อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุร
เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี

อนุมัติ/รายละเอียด
รายชื่อ แบบยืนยัน
คำแนะนำ
VDO
การบรรยายพิเศษ เรื่อง ทิศทางการพัฒนาระบบราชการ
และการทำงานอย่างไรให้มีความสุข

วันอังคารที่ 22 กรกฎาคม 2557
ณ หอประชุมชูชาติ กำภู กรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี
อนุมัติ/รายละเอียด
รายชื่อ เอกสารบรรยาย
แบบยืนยัน
VDO
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้งานและซ่อม
บำรุงเครื่องจักรกลและเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีระบบอิเล็กทรอนิกส์และ
เทคโนโลยีสมัยใหม่สำหรับรถแทรกเตอร์

วันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 2557
ณ อาคาร NEWMASIP อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
อนุมัติ/รายละเอียด
รายชื่อ แบบยืนยัน

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการ
พลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รุ่นที่ 3
ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2557
ณ สถาบันพัฒนาการชลประทาน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
และศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จ.นครนายก


ิอนุมัติโครงการ


รายชื่อ เอกสารบรรยาย
ใบสมัคร

แบบยืนยัน
คำแนะนำ
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้งานและซ่อม
บำรุงเครื่องจักรกลและเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีระบบอิเล็กทรอนิกส์และ
เทคโนโลยีสมัยใหม่สำหรับเรือขุดรถขุด

วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 2557
ณ อาคาร NEWMASIP อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
อนุมัติ/รายละเอียด
รายชื่อ แบบยืนยัน
การบรรยายพิเศษ เรื่อง สิทธิประโยชน์และบริการจาก กบข.
วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557
ณ หอประชุมชูชาติ กำภู กรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี
อนุมัติ/รายละเอียด
รายชื่อ แบบยืนยัน
เอกสารบรรยาย
VDO
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการควบคุมงานก่อสร้าง
อุโมงค์ส่งน้ำผ่านชั้นหิน

ระหว่างวันที่ 18 - 20 มิถุนายน 2557
ณ โรงแรมทีเค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
อนุมัติ/รายละเอียด
รายชื่อ แบบยืนยัน
แผนที่โรงแรม
เอกสารบรรยาย
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บังคับบัญชาระดับต้น รุ่นที่ 4
ระหว่างวันที่ 2 - 8 มิถุนายน 2557
ณ อาคารอรุณ อินทรปาลิต สถาบันพัฒนาการชลประทาน จังหวัดนนทบุรี
และศูนย์ภูมิลักษณ์ธรรมชาติ อ.เมือง จ.นครนายก
อนุมัติ/รายละเอียด
รายชื่อ เอกสารบรรยาย
แบบฟร์อมยืนยัน

คำแนะนำ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน ด้านการเงินและบัญชี กรมชลประทาน
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 3 - 5 มิถุนายน 2557
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 28 - 30 เมษายน 2557อนุมัติโครงการรายชื่อรุ่นที่ 1
รายชื่อรุ่นที่ 2
เอกสารบรรยาย
แบบติดตาม
แผนปฏิบัติการ
แบบยืนยัน

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร KM Facilitators
รุ่นที่ 1 - 3
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 28 -30 เมษายน 2557
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 19 - 21 พฤษภาคม 2557
รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 26 - 28 พฤษภาคม 2557


อนุมัติโครงการ


รายชื่อรุ่นที่ 1
รายชื่อรุ่นที่ 2
รายชื่อรุ่นที่ 3

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องจัดทำแผนภูมิห่วงโซ่คุณค่า
(Value Chain) งานกรมชลประทาน

ช่วงที่ 1ระหว่างวันที่ 3 - 4 มีนาคม 2557
ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 21 - 23 พฤษภาคม 2557
ณ อาคาร NEW MASIP สถาบันพัฒนาการชลประทาน
กรมชลประทาน อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
อนุมัติ /รายละเอียด รายชื่อ
รายชื่อ รุ่น 2
แผนปฏิบัติการ
แบบติดตาม

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเสริมสร้าง
สมรรถนะด้านงานสารบรรณ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน
สารบรรณของกรมชลประทาน
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2557
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2557ขออนุมัติโครงการ


รายชื่อ รุ่น 1
รายชื่อ รุ่น 2

เอกสารบรรยาย
VDO

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สำหรับนายช่างกลโครงการ

ระหว่างวันที่ 28 เมษายน - 2 พฤษภาคม2557
ณ ห้องประชุม อาคารอรุณ อินทรปาลิต สถาบันพัฒนาการชลประทาน
กรมชลประทานปากเกร็ด
อนุมัติ /รายละเอียด รายชื่อ
เอกสารบรรยาย
แบบติดตาม
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเพิ่มทักษะและองค์ความรู้
ด้านารออกแบบ

ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2557
ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 14 อาคารที่ทำการวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน กทม.
รายละเอียด รายชื่อ แบบยืนยัน
เอกสารบรรยาย
แบบติดตาม
โครงการสัมมนา เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเสริมสร้างและ
พัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยและป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชากระทำผิดวินัย

วันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2557
ณ หอประชุม ชูชาติ กำภู สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน จ.นนทบุรี
ขออนุมัติโครงการ รายชื่อ เอกสารบรรยาย

VDO
โครงการศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจ
ในด้านการจัดการความรู้

ระหว่างวันที่ 21-25 เมษายน 2557
ณ เขตพื้นที่ สชป. 14-16
ขออนุมัติโครงการ รายชื่อ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพิจารณาโครงการ
เบื้องต้น รุ่นที่ 1
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 24 - 26 มีนาคม 2557
ณ อาคาร NEW MASIP สถาบันพัฒนาการชลประทาน
กรมชลประทาน อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุร

อนุมัติโครงการ


รายชื่อ เอกสารบรรยาย
แผนปฏิบัติการ
แบบติดตาม
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
การนำเสนอองค์ความรู้ด้วยการเสริมความสามารถในการผลิตและ
สร้างสรรค์สื่อการนำเสนอ

ระหว่างวันที่ 8 - 11 เมษายน 2557
ณ ห้อง L 314 อาคารอรุณอินทรปาลิต สถาบันพัฒนาการชลประทาน
อนุมัติ/รายละเอียด รายชื่อ เอกสารบรรยาย
บันทึกแจ้งเสนอชื่อ
แบบยืนยัน
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูล
การตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนและการแปรผล รุ่นที่ 1

ระหว่างวันที่ 18 - 21 มีนาคม 2557
ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก
รายละเอียด รายชื่อ เอกสารบรรยาย
***คำแนะนำก่อนเข้ารับ
     การอบรม
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาทักษะ
การถ่ายทอดความรู้ รุ่นที่ 1

ระหว่างวันที่ 17 - 21 มีนาคม 2557
ณ ห้องดวงตะวัน โรงแรมลองบีช ชะอำ จ.เพชรบุรี
รายละเอียด รายชื่อ แบบยืนยัน

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำประมาณการ
โครงการชลประทานขนาดกลาง
ระหว่างวันที่ 13 - 14 มีนาคม 2557

อนุมัติโครงการ

รายชื่อ แผนที่
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการ
พลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 4 - 18 มีนาคม 2557
ณ สถาบันพัฒนาการชลประทาน จังหวัดนนทบุรี
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และศูนย์ภูมิรักษ์ จังหวัดนครนายก
อนุมัติ/รายละเอียด
คำแนะนำ
รายชื่อ เอกสารบรรยาย
แบบฟอร์มใบสมัคร

แบบยืนยัน

แผนที่
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ผู้อำนวยการโครงการ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
รุ่นที่ 9 ระหว่างวันที่ 6 มีนาคม - 24 เมษายน 2557
รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม - 26 มิถุนายน 2557
อนุมัติ/รายละเอียด รายชื่อรุ่นที่ 9
รายชื่อรุ่นที่ 10
 
การสัมมนาและศึกษาดูงานสำหรับข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง
ของกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 13 - 14 มีนาคม 2557 จ.นครราชสีมา
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 21 - 23 พฤษภาคม 2557 จ.เพชรบุรี
ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 19 - 20 มิถุนายน 2557 จ.ปทุมธานี และ จ.บุรีรัมย์
รายละเอียด รายชื่อ ครั้งที่ 1 เอกสารบรรยายครั้งที่1
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำแผนบริหาร
ความต่อเนื่องต่อสภาวะวิกฤต"

ระหว่างวันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2557
ณ อาคาร Newmasip อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
อนุมัติ /รายละเอียด รายชื่อ เอกสารบรรยาย
ตัวอย่างแผน BCM
ขอแจ้งเลื่อนกำหนด
การสัมมนาฯ
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดการด้าน
ความปลอดภัยเขื่อนเบื้องต้น รุ่นที่ 1

ระหว่างวันที่ 18 - 20 กุมภาพันธ์ 2557
ณ ห้องประชุมสำนักชลประทานที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
อนุมัติ/รายละเอียด
แจ้งรายชื่อ รุ่นที่ 1
รายชื่อ รุ่นที่ 1
เอกสารบรรยาย
แบบฟอร์มใบสมัคร

แบบยืนยัน
แผนปฏิบัติการ
แบบติดตาม
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเทคนิคการจัดทำ
ราคากลางบริหารสัญญาและควบคุมงานด้านเครื่องกล

ระหว่างวันที่ 10 -12 กุมภาพันธ์ 2557
ณ ห้องประชุม อาคารอรุณ อินทรปาลิต สถาบันพัฒนาการชลประทาน
กรมชลประทานปากเกร็ด
อนุมัติ /รายละเอียด รายชื่อ เอกสารบรรยาย
บันทึกแจ้งรายชื่อ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การบริหารงาน
ด้านทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management)

ระหว่างวันที่ 17 - 21 กุมภาพันธ์ 2557
ณ อาคาร NEW MASIP สถาบันพัฒนาการชลประทาน
กรมชลประทาน อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
อนุมัติ /รายละเอียด รายชื่อ เอกสารบรรยาย
VDO
บันทึกแจ้งรายชื่อ

แบบยืนยัน
แบบติดตาม
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร English for
Preparing Leadership

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 13 - 17 มกราคม 2557
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 3 - 7 กุมพาพันธ์ 2557
อนุมัติ /รายละเอียด รายชื่อ รุ่น 1
รายชื่อ รุ่น 2
แบบติดตาม รุ่นที่ 1
เอกสารบรรยาย
VDO
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร KMA Assessors
ระหว่างวันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2557
ณ ห้องเพอริดอท 3 โรงแรมริชมอนด์ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
อนุมัติ /รายละเอียด รายชื่อ
เอกสารบรรยาย
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางความรับผิดชอบ
ต่อสังคมกรมชลประทาน

หลักสูตรที่ 1 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557
ณ ห้องประชุมกรม ชั้น 3 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน กทม.
หลักสูตรที่ 2 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557
ณ ห้อง 300 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน สามเสน กทม.
อนุมัติ/รายละเอียด
รายชื่อหลักสูตรที่ 1
รายชื่อหลักสูตรที่ 2
เอกสารบรรยาย
แบบยืนยัน หลักสูตรที่1
แบบยืนยัน หลักสูตรที่2
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรมาตรฐาน
กาารปฏิบัติงานด้านพัสดุเบื้องต้นประจำปีงบประมาณ 2557

ระหว่างวันที่ 27 - 31 มกราคม 2557
ณ ห้อง 500 ศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทานสามเสน กทม.
อนุมัติ /รายละเอียด รายชื่อผู้ผ่านการอบรม เอกสารบรรยาย
VDO
แบบติดตาม
แผนปฏิบัติการ
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ผู้ปฏิบัติงานด้านก่อสร้าง
ระดับต้น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 - 27 มกราคม 2557
ณ สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
อนุมัติ /รายละเอียด รายชื่อ เอกสารบรรยาย
ครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน ด้านบริหารจัดการน้ำ ระดับฝ่ายส่งน้ำและ
บำรุงรักษา รุ่นที่ 1-4
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 23 - 26 ธันวาคม 2556
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 18 - 21 กุมภาพันธ์ 2557
รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 10 - 13 มีนาคม 2557
รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 17 - 20 มิถุนายน 2557

อนุมัติ/โครงการ

หนังสือเชิญประชุม
แบบยืนยันเข้าร่วมประชุม
คำสั่งกรมแต่งตั้ง
คณะทำงาน

รายชื่อ รุ่นที่ 1
รายชื่อ รุ่นที่ 2
รายชื่อ รุ่นที่ 3
รายชื่อ รุ่นที่ 4
เอกสารบรรยาย
แผนปฏิบัติการ
แบบติดตาม
VDO

โครงการคัดเลือกผลงานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลดีเด่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

อนุมัติ/โครงการ

ผลการคัดเลือก
ผลงานการพัฒนาทรัพยากร
ดีเด่นประจำปี 2556

เกณฑ์คัดเลือกผลงาน
แบบนำเสนอผลงาน
  tap_anews

(Download) แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของผู้ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรนายช่างกลโครงการ
(Download)
แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของผู้ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ

(Download) แบบติดตาม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ผู้บังคับบัญชาระดับต้น เมื่อวันที่ 15 -19 กรกฏาคม 2556
(Download) แบบติดตาม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร K-Based Technolgy
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 26 -28 มิถุนายน 2556
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 -3 กรกฏาคม 2556

ผลการประกวดโครงการ KM AWARD 2013 Download
การดำเนินการควบคุมภายในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล กิจกรรม : การดำเนินจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนาของสำนัก/กอง/กลุ่ม (Download)
  แผนภูมิขั้นตอนงานศึกษาและฝึกอบรมภายนอก (ในประเทศ)
 
ข้าราชการลาศึกษาในประเทศ Download
 
นักศึกษาฝึกงาน/วิทยากร Download
 
ฝึกอบรมภายในประเทศ Download
 
อาจารย์พิเศษ Download
  แผนภูมิขั้นตอนการศึกษา ณ ต่างประเทศ Download
  การจัดสรรทุน ส่วนราชการ/กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ 2554
 
 
 
 
 
การจัดสรรทุน ส่วนราชการ/กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ 2555
 
แผนพัฒนาบุคลากร (Human Resource Development Plan) กรมชลประทาน Download
 
เอกสาร/ใบสรุปการจัดลำดับความสำคัญของทุนที่ขอรับการจัดสรร ประจำปีงบประมาณ 2555  Download
 
เอกสาร/แบบแสดงความจำนงขอรับการจัดสรรทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 Download
  กิจกรรม 5 ส
 
กิจกรรม 5 ส ส่วนฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 17-21 ธันวาคม 2555  Download
                ผู้รับผิดชอบ : นายสุรัตน์ ชวนเชย และ น.ส.ศิริพร จีนหลง หมายเลขติดต่อ 0-2583-4192 และที่ระบบ VPN7031