โครงการหลักสูตรฝึกอบรม (ในแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕)
ชื่อโครงการ/หลักสูตร
อนุมัติ
โครงการฯ
ผู้ผ่านการ
ฝึกอบรม
เอกสารประกอบ
การบรรยาย
สรุป
ประเมิน
สรุป
ติดตามผล
1.โครงการฝึกอบรมหลักสูตรคุณธรรมนำทางสร้างความสำเร็จ
วันที่ 22 พฤษภาคม 2555
- คุณธรรมนำชีวิต : งานสัมฤทธิ์จิตสำราญ
- ความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรมในการบริหารองค์กร
- งานได้ผล คนเป็นสุข


   
2.การสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน แนวทางการบริหารจัดการน้ำ
ในเขตพื้นที่ชลประทาน สำหรับข้าราชการผู้มีศักยภาพสูงของกรมชลประทาน
ระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2555


     

3.โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การจัดการความเครียด
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน วันที่ 3 กรกฏาคม 2555
ณ หอประชุม 1 ชั้น 14 อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน

     

4.การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์
ที่ปรับปรุงใหม่และแนวทางการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)

วันที่ 25 มิถุนายน 2555 ณ ห้อง 500 ศูนย์วิศวกรรมการลประทาน
กรมชลประทาน สามเสน กทม.

 

5.การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) และการบริหารสัญญา
ระหว่างวันที่
27 - 29 มิถุนายน 2555 ณ ห้อง 500 ศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน
กรมชลประทาน สามเสน กทม.

 

6.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญ
ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2555
ณ สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จังหวัดนครนายก

   

7.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนาทักษะการจดบันทึก
เพื่อต่อยอดความรู้สู่การปฏิบัติ
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 18 - 20 มิถุนายน 2555
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 25 - 27 กรกฏาคม 2555

 

8.โครงการศึกษาดูงานด้านการจัดการความรู้ (KM Best Practice)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ระหว่างวันที่ 19 - 20 กรกฎาคม 2555
ณ สชป.3 จังหวัดพิษณุโลก และ สชป.4 จังหวัดกำแพงเพชร

     

9.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน
ระหว่างวันที่ 19 - 20 กรกฎาคม 2555
ณ โรงแรม ที.เค.พาเลช กรุงเทพ ฯ

     

10.การสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การเตรียมความพร้อมงานก่อสร้าง
โครงการชลประทานขนาดกลาง ระหว่างวันที่ 12 - 13 กรกฏาคม 2555
ณ สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน ปากเกร็ด จ.นนทบุร

     

11.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และแผนที่ภาพถ่าย
เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงพื้นที่ชลประทาน
รุ่นที่1 ระหว่างวันที่ 18 - 20 มิถุนายน 2555
รุ่นที่2 ระหว่างวันที่ 25 - 27 มิถุนายน 2555
รุ่นที่3 ระหว่างวันที่ 2 - 4 กรกฎาคม 2555
รุ่นที่4 ระหว่างวันที่ 16 - 18 กรกฎาคม 2555
รุ่นที่5 ระหว่างวันที่ 23 - 25 กรกฎาคม 2555
รุ่นที่6 ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2555์

     

12.โครงการฝึกอบรม หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการ
เตรียมความพร้อ
มสู่ประชาคมอาเซียน
รุ่นที่1 ระหว่างวันที่ 3 - 5 กรกฏาคม 2555
รุ่นที่2 ระหว่างวันที่ 17 - 19 กรกฏาคม 2555
รุ่นที่3 ระหว่างวันที่ 14 - 16 สิงหาคม 2555

     

13.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดเกณฑ์การคัดเลือก
"สุดยอดนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล"

ครั้งที่1 ระหว่างวันที่ 26 - 27 ก.ค.2555ณ โรงแรม ทีเค พาเลช เขตหลักสี่ กทม.
ครั้งที่2 วันที่ 16 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมกรมชลประทาน

     

14.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Advance Coaching &
Consulting ระหว่างวันที่ 22 - 24 สิงหาคม 2555

ณ อาคาร Newmasip สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทานปากเกร็ด

 

15.โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างขวัญกำลังใจสำหรับบุคคลและ
หน่วยงานที่มีผลงานด้านการจัดการความรู้ดีเด่น

ณ โรงแรมกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่  จ.นครราชสีมา
ระหว่างวันที่ 29 - 31  สิงหาคม  2555

   

16.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเลือกเครื่องมือเพื่อการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการองค์กร
ระหว่างวันที่ 3 - 5 กันยายน 2555
ณ อาคารอบรม NEW MASIP สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

   

17.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้เครื่องมือเพื่อพัฒนา
ฐานความรู้ (K-Based Technology) ระหว่างวันที่ 5 - 7 กันยายน 2555

ณ ห้องคอมพิวเตอร์ (ห้อง 405) ชั้น 4 ศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน
สามเสน กรุงเทพฯ

     

18.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนา
นวัตกรรม (Creative for Innovation)
ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2555
ณ อาคาร Newmasip สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทานปากเกร็ด

   

19.การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการทบทวนผลการดำเนินงานและ
สรุปบทเรียนตามแผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์
กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
ระหว่างวันที่17-19 กันยายน 2555

ณ โรงแรมชาโต เดอ เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา

   
โครงการหลักสูตรฝึกอบรม
ชื่อโครงการ/หลักสูตร
อนุมัติ
โครงการฯ
ผู้ผ่านการ
ฝึกอบรม
เอกสารประกอบ
การบรรยาย
สรุป
ประเมิน
สรุป
ติดตามผล

การอบรมเรื่องการจัดทำดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
องค์กร (Key Performance Indicators for Organization

Effectiveness) วันอังคารที่ 31 กรกฏาคม 2555
ณ อาคารหอประชุมชูชาติ กำภู สถาบันพัฒนาการชลประทาน ปากเกร็ด


 

   

การบรรยายพิเศษ เรื่อง การประชาสัมพันธ์งานชลประทานภายใต้ภาวะวิกฤต
วันที่ 1 มีนาคม 2555 ณ อาคารหอประชุมชูชาติ กำภู กรมชลประทาน     

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาบุคลากรของกรมชลประทาน
ช่วงที่ 4  ครั้งที่ 1  วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555
ช่วงที่ 4  ครั้งที่ 2  วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555
ช่วงที่ 4  ครั้งที่ 3  วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555
ช่วงที่ 4  ครั้งที่ 4  วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555
ณ โรงแรมริชมอนด์ อ.เมือง จ.นนทบุรี   

โครงการอภิปราย เรื่อง "ความเข้าใจและการเตรียมความพร้อมของ
ข้าราชการกรมชลประทานสู่ประชาคมอาเซียน"
วันพุธที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ     

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนาข้าราชการ
พลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ระหว่างวันที่16-30 ม.ค.2555


   

คำแนะนำ การพัฒนาของข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (Download)

ขอยกเลิกโครงการบรรยายพิเศษเพื่อเผยแพร่ข้อบังคับกรมชลประทาานว่าด้วยจรรยาข้าราชการ กรมชลประทาน (Download)

ให้แจ้งรายชื่อบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ปี 2555 (Download)

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (Download)

<<.......โครงการหลักสูตรฝึกอบรม ปีงบประมาณ 2554....>>

Dowsload แบบติดตามปีงบประมาณ 2554

<<.......โครงการหลักสูตรฝึกอบรม ปีงบประมาณ 2553....>>