หน้าแรก   |   บุคลากร   |   กฎหมาย/กฎ/ระเบียบ   |   ติดต่อ


นายโสภณ ขำเกิด
ผู้อำนวยการกลุ่มฯ

 
เกี่ยวกับส่วนวินัยฯ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
แผนภูมิโครงสร้าง
เลขหมายโทรศัพท์
กฎหมาย/กฎ/ระเบียบ
 
คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมชลประทาน
คู่มือ
คู่มือการดำเนินการทางวินัย
 
link หน่วยงานอื่น ๆ
ประเทศไทยใสสะอาด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


การทำความดีนั้น แม้จะไม่มีใครรู้เห็น แต่ก็จำเป็นต้องทำ
เพื่อให้ผลดีที่เกิดขึ้นยิ่งเพิ่มพูนและแผ่ขยายกว้างออกไป เป็นประโยชน์
เป็นความเจริญมั่นคงที่แท้แก่ตน แก่ส่วนรวม ตลอดถึงชาติบ้านเมือง
พร้อมทุกส่วน ข้าราชการทุกคนจึงต้องตั้งใจให้หนักแน่นเที่ยงตรง
ที่จะกระทำความดีทั้งในการประพฤติตนและการปฏิบัติงาน
ด้วยความอุตสาหะเสียสละ โดยไม่หวั่นไหวย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหา
หรือความยากลำบากเหนื่อยยาก

พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน
เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช 2553ขอให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่วางตนเป็นกลางทางการเมือง
ประกาศตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมชลประทาน


การแถลงเจตนาของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ในการปฏิบัติตาม ข้อบังคับกรมชลประทานว่าด้วยจรรยาของข้าราชการกรมชลประทาน  พ.ศ.2553 [ 12 ก.ค.55 ]

ข้อบังคับจรรยา [ 25 พ.ย.53 ]
คู่มือจรรยา [ 25 พ.ย.53 ]

 

 บทความ
การดำเนินการทางวินัยตามรอยพระยุคลบาทเพื่อลดการกระทำผิดทางวินัย
โดย.. นายวรพจน์ ดาวอรุณ
  นิติกรชำนาญการ
แนวทางการแก้ไขปัญหาการร้องเรียน
โดย.. นายณภัทร สุวรรณเจริญ
  นิติกรชำนาญการ
การเสริมสร้างความรู้ทางด้านกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
โดย.. นางสาวเทพวัลย์ นาคประเสริฐ
  นิติกรชำนาญการ
สิทธิของผู้ถูกกล่าวหาในการคัดค้านกรรมการสอบสวนทางวินัย
โดย.. นายเฉลิมพล รักธรรม
  นิติกรชำนาญการ

 

 

 

ส่วนวินัยและระบบคุณธรรม สำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล
กรมชลประทาน
811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.10300
ดูแลและพัฒนาโดย.. ทีมงานจัดทำเว็บไซต์ สพบ.