คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 569/2557 เรื่อง จัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมชลประทาน
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 578/2553 เรื่อง จัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม


สบค. 3350 ประชาสัมพันธ์คู่มือการเรียนรู้และการป้องกันความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (CONFLICT OF INTERESTS)

การแถลงเจตนาของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ในการปฏิบัติตามข้อบังคับกรมชลประทานว่าด้วยจรรยาของข้าราชการกรมชลประทาน  พ.ศ.2553

ข้อบังคับจรรยา
คู่มือจรรยา

 

 

 

 

ส่วนวินัยและระบบคุณธรรม สำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล
กรมชลประทาน
811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.10300
ดูแลและพัฒนาโดย.. ทีมงานจัดทำและพัฒนาเว็บไซต์ สพบ.