กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


 
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 569/2557 เรื่อง จัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมชลประทาน
ประกาศตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมชลประทาน
การดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมชลประทาน
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกเป็นกรรมการจริยธรรมประจำกรมชลประทาน โดยเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารและประเภทอำนวยการเลือกกันเอง
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการจริยธรรมประจำกรมชลประทาน โดยเรียงตามลำดับคะแนน
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 578/2553 เรื่อง จัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ค่านิยมหลัก (Core Value) ของมาตรฐานจริยธรรม สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ


การแถลงเจตนาของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ในการปฏิบัติตาม ข้อบังคับกรมชลประทานว่าด้วยจรรยาของข้าราชการกรมชลประทาน  พ.ศ.2553 [ 12 ก.ค.55 ]
ข้อบังคับจรรยา
คู่มือจรรยา

 

 

 

 

ส่วนวินัยและระบบคุณธรรม สำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล
กรมชลประทาน
811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.10300
ดูแลและพัฒนาโดย.. ทีมงานจัดทำและพัฒนาเว็บไซต์ สพบ.