วิสัยทัศน์ : "ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบราชการให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม และมีคุณภาพ"
      Menu
      RID E-Service
      Web links
   สัมภาษณ์พิเศษ รมว.กษ. นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
 
 
    รายการที่ Update ล่าสุด
  โครงการศึกษาดูงานการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ จากองค์กรที่ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC) (7 ส.ค. 2560)
  การบรรยายพิเศษโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (20 ก.ค. 2560)
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (3 ก.ค. 2560)
 
ลิขสิทธิ์ © 2011
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมชลประทาน สามเสน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โทรศัพท์ 02-2411399 โทรสาร 02-6695017 ภายใน 2605

จำนวนการเข้าเยี่ยมชม 00310 ครั้ง
Log in