ค่านิยมกรมชลประทาน : "1.บริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด 2.การชลประทานงานเพื่อแผ่นดินไทย 3.มุ่งมั่นพัฒนาแหล่งน้ำอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน"
 
   
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
           
 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
         
         
 
  สำนักงาน ก.พ.ร.    
           
                         
   
  สำนักงาน ก.พ.    
             
       
   
  ศูนย์บริการร่วม
             
         
 
กระทรวงพลังงาน
         
                 
 
  กรมบัญชีกลาง  
             
           
     
     
     
 
 
   
         
       
         
  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมชลประทาน สามเสน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โทรศัพท์ 02-2411399 โทรสาร 02-6695017 ภายใน 2605