กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร

 กพร.กรมชลประทาน โทร.0-2241-1399

ภายใน 2605  
Strategy Map
ของกรมชลประทาน
แผนยุทธศาสตร์การปฏิบัติราชการ
พ.ศ.2546-2550
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงปี2549
(File pdf)
พ.ร.ฎ.การบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ.2546
(File pdf)

รายงานผลการปฏิบัติราชการ
ตามคำรับรองฯพ.ศ.2548

พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง
กรม พ.ศ.2545

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การมอบอำนาจ พ.ศ.2546

ทัศนะคติและแนวทาง
ปฏิบัติราช การแนวใหม่

โดยนายประพนธ์ หิรัญตีรพล
กพร.กรมชลประทาน

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ.2545