บรรยายขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น.

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. นายสัณฐิต พีรานนท์ ผู้อำนวยการส่วนกิจกรรมพิเศษเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การดำเนินงานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของกรมชลประทาน โดยมีนายสำเริง แสงภู่วงค์ ผู้อำนวยการกองพัสดุ พร้อมกับเจ้าหน้าที่กองพัสดุ เข้าร่วมฟังบรรยาย ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 14 ตึกที่ทำการฝ่ายวิชาการ

 

D25590929-04

นายสำเริง แสงภู่วงค์ ผู้อำนวยการกองพัสดุ กล่าวเปิด

 

 

D25590929-02

นายสัณฐิต พีรานนท์ ผู้อำนวยการส่วนกิจกรรมพิเศษ (วิทยากรบรรยาย)

 


D25590929-05

บุคลากรกองพัสดุ กรมชลประทาน ร่วมรับฟังบรรยาย

 

 Neonwebdesigns.com