บรรยายขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น.

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. นายสัณฐิต พีรานนท์ ผู้อำนวยการส่วนกิจกรรมพิเศษเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การดำเนินงานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของกรมชลประทาน โดยมีนายสำเริง แสงภู่วงค์ ผู้อำนวยการกองพัสดุ พร้อมกับเจ้าหน้าที่กองพัสดุ เข้าร่วมฟังบรรยาย ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 14 ตึกที่ทำการฝ่ายวิชาการ

 

D25590929-04

นายสำเริง แสงภู่วงค์ ผู้อำนวยการกองพัสดุ กล่าวเปิด

 

 

D25590929-02

นายสัณฐิต พีรานนท์ ผู้อำนวยการส่วนกิจกรรมพิเศษ (วิทยากรบรรยาย)

 


D25590929-05

บุคลากรกองพัสดุ กรมชลประทาน ร่วมรับฟังบรรยาย

 

neonwebdesigns.com - neonwebdesigns Resources and Information.

This domain has expired. If you owned this domain, contact your domain registration service provider for further assistance. If you need help identifying your provider, visit https://www.tucowsdomains.com/