"ชีวิตพอเพียง ชีวิตเป็นสุข"

บรรยายโดย  นายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง 

                   (ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราสชดำริ)

เศรษฐกจพอเพยงชลประทาน Present01082559

RcG6e8eXi เอกสารประกอบการบรรยาย "ชีวิตพอเพียง ชีวิตเป็นสุข" 1 

RcG6e8eXi เอกสารประกอบการบรรยาย "ชีวิตพอเพียง ชีวิตเป็นสุข" 2

RcG6e8eXi ตัวอย่าง "รายงานการถ่ายทอดองค์ความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

RcG6e8eXi เอกสาร "เรียนรู้หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" 

RcG6e8eXi เอกสาร "ประสบการณ์สนองพระราชดำริ เรียนรู้หลักการทรงงาน

     ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล"