พระราชดำริเกี่ยวกับงานชลประทาน (แปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า)

หมวด: พระราชดำริ
เผยแพร่เมื่อ วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2559 02:36
ฮิต: 237

พระราชดำริเกี่ยวกับงานชลประทาน
เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เวลา 14.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงดำนา ณ แปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ณ ที่นั้น หม่อมหลวงจิรพันธุ์  ทวีวงศ์ เลขาธิการ กปร. นายชูชาติ ฉุยกลม ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ สำนักราชเลขาธิการ นายโสภณ ธรรมรักษา ผู้ทรงคุณวุฒิฯ  กรมชลประทาน นายอธิวัฒน์  พงษ์อ้อ ผู้อำนวยโครงการชลประทานนครนายก และคณะเฝ้าฯ รับเสด็จ

 

ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดำริ  ดังนี้

                  1. ให้กรมชลประทาน และสำนักงาน กปร. ร่วมกันพิจารณาพิจารณาขุดลอกและตบแต่งปากคลองมะขามเฒ่า จังหวัดชัยนาท ซึ่งเป็นคลองประวัติศาสตร์ต้นน้ำท่าจีน ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสวยงาม

                  2. ให้กรมชลประทานตรวจสอบสภาพน้ำคลองพระยาบรรลือซึ่งมีสนิมในช่วงต้นฤดูกาลเพาะปลูก

                  3. ให้กรมชลประทาน สำนักงาน กปร. และโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าร่วมกันพิจารณาจัดระบบน้ำให้กับสวนไม้ภาคใต้ของโรงเรียน จปร. ซึ่งประสบความเสียหายจากภาวะภัยแล้ง

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เวลา 14.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงดำนา ณ แปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ณ ที่นั้น หม่อมหลวงจิรพันธุ์  ทวีวงศ์ เลขาธิการ กปร. นายชูชาติ ฉุยกลม ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ สำนักราชเลขาธิการ นายโสภณ ธรรมรักษา ผู้ทรงคุณวุฒิฯ  กรมชลประทาน นายอธิวัฒน์  พงษ์อ้อ ผู้อำนวยโครงการชลประทานนครนายก และคณะเฝ้าฯ รับเสด็จ