พระราชดำริเกี่ยวกับงานชลประทาน (ป่าละอู)

หมวด: พระราชดำริ
เผยแพร่เมื่อ วันพุธ, 20 กรกฎาคม 2559 13:45
ฮิต: 1068
พระราชดำริเกี่ยวกับงานชลประทาน
เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559
 
เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เวลา 13.15 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรผลการดำเนินงาน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู หมู่ที่ 3 บ้านป่าละอู ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ที่นั้น นายดนุชา สินธวานนท์ รองเลขาธิการ กปร. นายชูชาติ ฉุยกลม ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาตามพระราชดำริสำนักราชเลขาธิการ นายโสภณ ธรรมรักษาผู้ทรงคุณวุฒิฯ กรมชลประทาน นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 และคณะ เฝ้าฯ รับเสด็จ
 
 
ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานและสำนักงาน กปร. พิจารณาจัดหาน้ำช่วยเหลือโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู และราษฎรบ้านป่าละอู โดยการขุดลอกสระเก็บน้ำของโรงเรียนจำนวน 2 แห่ง ขุดลอกสระเก็บน้ำประจำหมู่บ้านป่าละอู จำนวน 1 แห่ง และขุดลอกฝายห้วยป่าเลาพร้อมปรับปรุงระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ เพื่อสนับสนุนการอุปโภคบริโภค การเกษตรและกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันของโรงเรียนและชาวบ้านป่าละอูให้มีน้ำใช้อย่างพอเพียง
 
นอกจากนี้ได้พระราชทานพระราชดำริเพิ่มเติมให้กรมชลประทานดำเนินงานอ่างเก็บน้ำป่าละอู (อ่างเก็บน้ำห้วยป่าเลาเดิม) ให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้