พระราชดำริเกี่ยวกับงานชลประทาน (แพรกตะลุย)

หมวด: พระราชดำริ
เผยแพร่เมื่อ วันพุธ, 20 กรกฎาคม 2559 14:36
ฮิต: 259
พระราชดำริเกี่ยวกับงานชลประทาน
เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559
 
                                   
ขอบคุณภาพจากสำนักงาน กปร.
 
เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เวลา 15.20 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรผลการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าหมาก หมู่ที่ 8 ตำบลศาลาลัย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ที่นั้น หม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ เลขาธิการ กปร. นายชูชาติ ฉุยกลม ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ สำนักราชเลขาธิการ นายทวี เต็มญารศิลป์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา) นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรสกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทานที่ 14 และคณะ เฝ้าฯ รับเสด็จ 
 
ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานและสำนักงาน กปร. พิจารณาจัดหาน้ำช่วยเหลือโรงเรียนและราษฎรบ้านป่าหมาก  โดยการปรับปรุงฝายห้วยแพรกตะลุยให้มั่นคงแข็งแรง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ และถังเก็บน้ำเพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนการอุปโภคบริโภคให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ