พระราชดำริเกี่ยวกับงานชลประทาน (คีรีล้อม)

หมวด: พระราชดำริ
เผยแพร่เมื่อ วันพุธ, 20 กรกฎาคม 2559 15:36
ฮิต: 149

พระราชดำริเกี่ยวกับงานชลประทาน
เมื่อวันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2559

เมื่อวันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรผลการดำเนินงานศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคีรีล้อม หมู่ที่ 1 บ้านคีรีล้อม ตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ที่นั้น นายดนุชา สินธวานนท์ รองเลขาธิการ กปร. นายชูชาติ ฉุยกลม ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาตามพระราชดำริสำนักราชเลขาธิการ นายโสภณ ธรรมรักษา ผู้ทรงคุณวุฒิฯ กรมชลประทาน นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 และคณะ เฝ้าฯ รับเสด็จ


ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานและสำนักงาน กปร. พิจารณาจัดหาน้ำช่วยเหลือศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคีรีล้อม โดยการปรับปรุงระบบประปาภูเขาเดิม ก่อสร้างถังพักน้ำ ถังกรองน้ำ และขุดลอกสระเก็บน้ำของศูนย์การเรียน เพื่อสนับสนุนการอุปโภคบริโภค และกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันของศูนย์การเรียนให้มีน้ำใช้อย่างพอเพียง