สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านวังชมภู

               905-25591003-301905-25591003-302

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านวังชมภู (มูลนิธิสุมิตร เลิศสุมิตรกุล อุปถัมภ์) ตำบลทรัพย์ไพวัลย์ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย โดยมีนายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เฝ้ารับเสด็จฯ

Cr : นายช่างภาพ สำนักงาน กปร.

รอรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ รร. ตชด.บ้านนานกปีด

905-25591003-01905-25591003-02905-25591003-03

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยมีนายโสภณ ธรรมรักษา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านควบคุมและก่อสร้าง) และนายสัณฐิต พีรานนท์ ผู้อำนวยการส่วนกิจกรรมพิเศษ กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระหว่างรอรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ รร. ตชด.บ้านนานกปีด บ้านนานกปีด ต. ห้วยบ่อซืน อ. ปากชม จ. เลย

พระราชดำริเกี่ยวกับงานชลประทาน (แปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า)

พระราชดำริเกี่ยวกับงานชลประทาน
เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เวลา 14.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงดำนา ณ แปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ณ ที่นั้น หม่อมหลวงจิรพันธุ์  ทวีวงศ์ เลขาธิการ กปร. นายชูชาติ ฉุยกลม ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ สำนักราชเลขาธิการ นายโสภณ ธรรมรักษา ผู้ทรงคุณวุฒิฯ  กรมชลประทาน นายอธิวัฒน์  พงษ์อ้อ ผู้อำนวยโครงการชลประทานนครนายก และคณะเฝ้าฯ รับเสด็จ

 

ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดำริ  ดังนี้

                  1. ให้กรมชลประทาน และสำนักงาน กปร. ร่วมกันพิจารณาพิจารณาขุดลอกและตบแต่งปากคลองมะขามเฒ่า จังหวัดชัยนาท ซึ่งเป็นคลองประวัติศาสตร์ต้นน้ำท่าจีน ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสวยงาม

                  2. ให้กรมชลประทานตรวจสอบสภาพน้ำคลองพระยาบรรลือซึ่งมีสนิมในช่วงต้นฤดูกาลเพาะปลูก

                  3. ให้กรมชลประทาน สำนักงาน กปร. และโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าร่วมกันพิจารณาจัดระบบน้ำให้กับสวนไม้ภาคใต้ของโรงเรียน จปร. ซึ่งประสบความเสียหายจากภาวะภัยแล้ง

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เวลา 14.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงดำนา ณ แปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ณ ที่นั้น หม่อมหลวงจิรพันธุ์  ทวีวงศ์ เลขาธิการ กปร. นายชูชาติ ฉุยกลม ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ สำนักราชเลขาธิการ นายโสภณ ธรรมรักษา ผู้ทรงคุณวุฒิฯ  กรมชลประทาน นายอธิวัฒน์  พงษ์อ้อ ผู้อำนวยโครงการชลประทานนครนายก และคณะเฝ้าฯ รับเสด็จ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนฮิลมาร์ พาเบิล

                14470483 1080642818693782 32431291012545945 n 14502921 1080642822027115 7357089112299788393 n

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๑๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนฮิลมาร์ พาเบิล บ้านเหมืองทอง ตำบลเชียงกลม อำเภอปากชม จังหวัดเลย การนี้นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. และนายทวี เต็มญารศิลป์ ผู้เชี่ยวชาญฯ (ด้านจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา) กรมชลประทาน เฝ้า ฯ รับเสด็จ

Cr : นายช่างภาพ สำนักงาน กปร.

พระราชดำริเกี่ยวกับงานชลประทาน (บ้านปาเกอะญอ)

พระราชดำริเกี่ยวกับงานชลประทาน
เมื่อวันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2559

                             

 

(ขอบคุณภาพจาก สำนักงาน กปร.)

เมื่อวันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เวลา 13.20 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรผลการดำเนินงานศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา (บ้านปาเกอะญอ) หมู่ที่ 6 ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ณ ที่นั้น หม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ เลขาธิการ กปร. นายชูชาติ ฉุยกลม ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ สำนักราชเลขาธิการ นายทวี เต็มญารศิลป์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา) นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรสกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทานที่ 14 และคณะ เฝ้าฯ รับเสด็จ


ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานและสำนักงาน กปร. พิจารณาจัดหาน้ำช่วยเหลือศูนย์การเรียน และราษฎรบ้านปาเกอะญอ โดยการจัดทำฝายกึ่งถาวรในลำห้วยสัตว์เล็กพร้อมระบบส่งน้ำและ ถังเก็บน้ำเพื่อสนับสนุนการอุปโภคบริโภคให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอและเพื่อเป็นประโยชน์แก่กิจกรรมการใช้น้ำต่างๆ ของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน