MOU ปิดทองหลังพระ

ข้อมูล อพ.สธ.

ประกาศ กปพ.

งบประมาณปกติ

พระราชดำริ/ฎีกา

งานติดตามและขยายผล

กปพ. ยินดีต้อนรับ

93604
TodayToday33
YesterdayYesterday71
This_WeekThis_Week148
This_MonthThis_Month154
All_DaysAll_Days93604

Login Form

พระราชดำริเกี่ยวกับงานชลประทาน (คีรีล้อม)

พระราชดำริเกี่ยวกับงานชลประทาน
เมื่อวันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2559

เมื่อวันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรผลการดำเนินงานศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคีรีล้อม หมู่ที่ 1 บ้านคีรีล้อม ตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ที่นั้น นายดนุชา สินธวานนท์ รองเลขาธิการ กปร. นายชูชาติ ฉุยกลม ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาตามพระราชดำริสำนักราชเลขาธิการ นายโสภณ ธรรมรักษา ผู้ทรงคุณวุฒิฯ กรมชลประทาน นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 และคณะ เฝ้าฯ รับเสด็จ


ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานและสำนักงาน กปร. พิจารณาจัดหาน้ำช่วยเหลือศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคีรีล้อม โดยการปรับปรุงระบบประปาภูเขาเดิม ก่อสร้างถังพักน้ำ ถังกรองน้ำ และขุดลอกสระเก็บน้ำของศูนย์การเรียน เพื่อสนับสนุนการอุปโภคบริโภค และกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันของศูนย์การเรียนให้มีน้ำใช้อย่างพอเพียง

พระราชดำริเกี่ยวกับงานชลประทาน (แพรกตะลุย)

พระราชดำริเกี่ยวกับงานชลประทาน
เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559
 
                                   
ขอบคุณภาพจากสำนักงาน กปร.
 
เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เวลา 15.20 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรผลการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าหมาก หมู่ที่ 8 ตำบลศาลาลัย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ที่นั้น หม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ เลขาธิการ กปร. นายชูชาติ ฉุยกลม ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ สำนักราชเลขาธิการ นายทวี เต็มญารศิลป์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา) นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรสกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทานที่ 14 และคณะ เฝ้าฯ รับเสด็จ 
 
ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานและสำนักงาน กปร. พิจารณาจัดหาน้ำช่วยเหลือโรงเรียนและราษฎรบ้านป่าหมาก  โดยการปรับปรุงฝายห้วยแพรกตะลุยให้มั่นคงแข็งแรง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ และถังเก็บน้ำเพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนการอุปโภคบริโภคให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ
 

ประชุมเตรียมรับเสด็จเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2559 กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริร่วมประชุมกับสำนักงาน กปร. และสำนักงานชลประทานที่ 14 เพื่อสรุปข้อมูลด้านแหล่งน้ำเพื่อประกอบภารกิจรับเสด็จฯ พื้นที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2559 ณ โครงการชลประทานเพชรบุรี

พระราชดำริเกี่ยวกับงานชลประทาน (ป่าละอู)

พระราชดำริเกี่ยวกับงานชลประทาน
เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559
 
เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เวลา 13.15 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรผลการดำเนินงาน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู หมู่ที่ 3 บ้านป่าละอู ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ที่นั้น นายดนุชา สินธวานนท์ รองเลขาธิการ กปร. นายชูชาติ ฉุยกลม ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาตามพระราชดำริสำนักราชเลขาธิการ นายโสภณ ธรรมรักษาผู้ทรงคุณวุฒิฯ กรมชลประทาน นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 และคณะ เฝ้าฯ รับเสด็จ
 
 
ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานและสำนักงาน กปร. พิจารณาจัดหาน้ำช่วยเหลือโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู และราษฎรบ้านป่าละอู โดยการขุดลอกสระเก็บน้ำของโรงเรียนจำนวน 2 แห่ง ขุดลอกสระเก็บน้ำประจำหมู่บ้านป่าละอู จำนวน 1 แห่ง และขุดลอกฝายห้วยป่าเลาพร้อมปรับปรุงระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ เพื่อสนับสนุนการอุปโภคบริโภค การเกษตรและกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันของโรงเรียนและชาวบ้านป่าละอูให้มีน้ำใช้อย่างพอเพียง
 
นอกจากนี้ได้พระราชทานพระราชดำริเพิ่มเติมให้กรมชลประทานดำเนินงานอ่างเก็บน้ำป่าละอู (อ่างเก็บน้ำห้วยป่าเลาเดิม) ให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้

ผู้บริหาร

Sunthit1.jpg
neonwebdesigns.com - neonwebdesigns Resources and Information.

This domain has expired. If you owned this domain, contact your domain registration service provider for further assistance. If you need help identifying your provider, visit https://www.tucowsdomains.com/

neonwebdesigns.com