<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%> ตรวจสอบรายละเอียดครุภัณฑ์
 

อาวุุธปืน

เครื่องรับ-ส่งวิทยุ

สำนักงานชลประทานที่ 1   267
สำนักงานชลประทานที่ 2   121
สำนักงานชลประทานที่ 3   144
สำนักงานชลประทานที่ 4   144
สำนักงานชลประทานที่ 5   196
สำนักงานชลประทานที่ 6   305
สำนักงานชลประทานที่ 7   119
สำนักงานชลประทานที่ 8   189
สำนักงานชลประทานที่ 9   172
สำนักงานชลประทานที่ 10   144
สำนักงานชลประทานที่ 11   177
สำนักงานชลประทานที่ 12   181
สำนักงานชลประทานที่ 13   236
สำนักงานชลประทานที่ 14   154
สำนักงานชลประทานที่ 15   119
สำนักงานชลประทานที่ 16   117
สำนักงานชลประทานที่ 17   114
สำนักงานเลขานุการกรม   10
สำนักบริหารโครงการ   4
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา   94
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่   196
สำนักวิจัยและพัฒนา   6
กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน   7
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา   23
กองการเงินและบัญชี   1
กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   3
กองแผนงาน   3
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง   131
กองพัสดุ   48
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   319
สำนักกฎหมายและที่ดิน   6
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง   157
สำนักเครื่องจักรกล   62