เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน

รายละเอียดโครงการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2557

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :  สนับสนุนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน

เป้าประสงค์ 2 :  กรมชลประทานดำเนินงานตามยุทธศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ ก.01 :  จัดสรรงบประมาณเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน

 

1. ชื่อโครงการ :  การศึกษาประยุกต์ใช้ระบบดาวเทียม จีพีเอส หาค่าความสูงออร์โธเมตริก

 

2. เหตุผลความจำเป็น :  การรังวัดด้วยดาวเทียม จีพีเอส มีบทบาทอย่างมากในงานสำรวจยุคปัจจุบัน เป็นวิธีที่สะดวก รวดเร็ว มีความละเอียดและความถูกต้องสูง รวมทั้งได้ค่าพิกัดเป็นแบบสามมิติ คือได้ทั้งค่าทางราบและทางดิ่งพร้อมกัน  แต่ยังเป็นที่สงสัยในวงการสำรวจทำแผนที่มาโดยตลอดว่าสามารถใช้ระบบดาวเทียมจีพีเอส เพื่อรังวัดหาค่าระดับทะเลปานกลางได้หรือไม่ เนื่องจากขีดจำกัดทางด้านทฤษฏีและเทคโนโลยี ความถูกต้องแม่นยำทางดิ่งเป็นที่กังวลมาตั้งแต่แรก  เป็นที่ทราบกันทั่วไปว่าความคลาดเคลื่อนทางดิ่งมากกว่าความคลาดเคลื่อนทางราบ 3- 4เท่า ทำให้ไม่มีนักแผนที่ใช้ข้อมูลส่วนนี้ในงานสำรวจและเป็นข้อมูลส่วนเกินที่ไม่มีผู้ใดสนใจ

          เคยมีหน่วยงานภายในและภายนอกประเทศสนใจศึกษาข้อมูลพิกัดทางดิ่งของดาวเทียมจีพีเอส แต่ไม่มากนัก ข้อมูลสนามและข้อสรุปที่ได้ยังไม่เป็นที่แพร่หลาย ชัดเจน เปิดเผยต่อสาธารณะ  และมีความขัดแย้งกัน ความคลุมเครือของข้อสรุปนี้จึงยังมีอยู่

          ส่วนวิศวกรรมของสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน เห็นความเป็นไปได้ที่จะนำข้อมูลนี้มาใช้ประโยชน์ในภารกิจของกรม การได้ศึกษาวิจัยด้วยตัวเอง การปฏิบัติงานภาคสนามในหลายๆกรณี หลายๆพื้นที่ การทดลองทฤษฎี การวิเคราะห์และการเปรียบเทียบข้อมูลจะเป็นแนวทางที่ทำให้ได้คำตอบที่ถูกต้อง

          ข้อสรุปที่ได้จากการศึกษา วิจัยนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อกรมชลประทาน หากนำมาหาค่าระดับของตำแหน่งที่ไม่สามารถเข้าถึงได้  หรือพื้นที่ที่ไม่สามารถโยงราคาหาค่าระดับได้ เช่นพื้นที่เกาะ หุบเขา พื้นที่เสี่ยงภัย พื้นที่ในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือแม้แต่ในงานสำรวจที่ไม่ต้องการความถูกต้องแม่นยำสูง ในแผนที่มาตราส่วนเล็ก ในงานศึกษาวางโครงการ งานวิเคราะห์ทางน้ำหรือในงานที่ต้องการข้อมูลเร่งด่วน หากการรังวัดด้วยวิธีนี้สามารถทดแทนการรังวัดด้วยกล้องระดับได้ แม้จะไม่ครอบคลุมทุกกรณีแต่จะเป็นทางเลือกที่ดีเพื่อลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน เป็นการเพิ่มศักยภาพ ประสิทธิภาพ การสำรวจทำแผนที่ของกรมชลประทาน

 

3. วัตถุประสงค์ :  เพื่อศึกษาหาความเป็นไปได้ในการหาความสูงออร์โธเมตริกโดยวิธีการรังวัดด้วยดาวเทียมจีพีเอส ว่ามีข้อจำกัดทางทฤษฎีและการปฏิบัติงานภาคสนามอย่างไร สามารถใช้ทดแทนการหาค่าระดับด้วยกล้องระดับได้หรือไม่ มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือในเกณฑ์งานชั้นใด โดยใช้การปฏิบัติงานจริงภาคสนามเป็นกรณีศึกษา

geoid-ellipsoidal-orthometric_height

(ภาพจาก http://principles.ou.edu/earth_figure_gravity/geoid/index.html)

 

H:\กาย\ภาพประกอบ\p2\2010-07-22_051746.png

 

4. สถานที่ดำเนินการ :  พื้นที่ภาคเหนือ กลาง อีสาน และใต้

 

5. ระยะเวลาการดำเนินงาน :  ปี พ.ศ. 2554

 

6. วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ :                      1,971,700              บาท

 

 

 

7. ขั้นตอนการดำเนินงาน หรือกิจกรรมที่สำคัญ :

7.1 กำหนดพื้นที่ศึกษาทั้ง 4 ภาค   กำหนดกรณีศึกษา วางโครงข่ายหมุดหลักฐานที่ต้องการศึกษา กำหนดสายการระดับ

7.2 ทำการรังวัดพิกัดด้วยดาวเทียมจีพีเอส โดยวิธีการรังวัดแบบ Static ใช้หมุดหลักฐานควบคุมที่มีค่าพิกัดและค่าระดับทะเลปานกลาง เครื่องมือรังวัดสัญญาณดาวเทียมจีพีเอส ทั้ง 1 และ 2 ความถี่

7.3 ทำการรังวัดระดับโดยวิธีการระดับชั้น 2 เข้าหมุดหลักฐานที่ต้องการศึกษา

7.4 ตรวจสอบเปรียบเทียบค่าความสูงจีออยและความสูงออร์โธเมตริก ในพื้นที่ต่างๆและกรณีศึกษาที่กำหนดไว้

7.5 วิเคราะห์ข้อมูลภาคสนาม จัดทำ Unit cost

7.6 จัดทำรายงานสรุปผลการศึกษา

 

 

H:\กาย\ภาพประกอบ\p2\p2 เชียงราย.png

 

 

8. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :

8.1ร้อยละของหมุดหลักฐานที่สำรวจแล้วเสร็จทันเวลาและได้มาตรฐานตามกำหนด

8.2 การศึกษาแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา

8.3 ผลการศึกษาเป็นประโยชน์ต่อภารกิจกรมชลประทาน

 

 

9. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 

9.1 สามารถใช้วิธีการรังวัดระดับด้วยดาวเทียม จีพีเอส ทดแทนการรังวัดด้วยกล้องระดับในพื้นที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงหรือพื้นที่ที่ไม่สามารถโยงราคาหาค่าระดับได้ หรือแผนที่มาตราส่วนเล็กหรืองานที่ต้องการความถูกต้อง แม่นยำต่ำ

9.2 สามารถจัดทำต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย (Unit cost) การรังวัดระดับด้วยดาวเทียมจีพีเอส

9.3 วิศวกรของสรธ.มีประสบการณ์การทำงานด้านศึกษา วิจัย การระดมความรู้ ความคิดและการทำงานเป็นทีม

 

 

 

10.  ผู้รับผิดชอบ:

          - หัวหน้าฝ่ายสำรวจวางหมุดหลักฐาน

          - ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม

          - ผู้อำนวยการสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา