ข้อมูลหมุดหลักฐานโครงการ

สำนักชลประทานที่ 13

จ.กาญจนบุรี

ปี 2548 ปี 2547 ปี 2546 ปี 2545 ปี 2544 ปี 2543
ปี 2542
ปี 2541 ปี 2540
กลับสู่ข้อมูลโครงการ 16 สำนัก ฯ
ปี 2548
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
2
3
4
5
อ่างฯลำภาชีตอนบน
อ่างฯลำภาชีตอนล่าง
อ่างฯห้วยบ้านบ่อ
 
อ่างฯห้วยน้ำขุน
 
ลำอีซู
 
อ่างฯลำภาชีตอนบนอ่างฯลำภาชีตอนล่าง
 
โยงราคาพิกัด-ระดับชั้น2 ของสถานีอุทกวิทยา
ภาคตะวันตก
 
 
 
 
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
 
2548
2548
2548
2548
2548
N 1486000
E 530700
N 1505900
E 532000
N 1512300
E 528200
N 1607400
E 541300
N 1538400
E 541600
N 1625300
E 464500
N 1596900
E 479000
N 1540800
E 545300
10
 
12
 
 
 
2
 
12
 
32
 
 
 
 
 
-
 
-
 
 
 
-
 
-
 
-
 
 
 
 
 
12
 
12
 
 
 
2
 
3
 
56
 
 
 
 
 
เล่มที่ 42/13
เล่มที่ 43/13
เล่มที่ 44/13
เล่มที่ 45/13
เล่มที่ 46/13

ปี 2547
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
ลำชีบน-ล่าง
 
โยงราคาพิกัด-ระดับชั้นที่2 สถานีอุทกฯภาคตะวันตก
 
โยงราคาพิกัด-ระดับชั้นที่2 สถานีอุทกฯภาคตะวันตก
 
โยงราคาพิกัด-ระดับชั้นที่2 สถานีอุทกฯภาคตะวันตก
 
โยงราคาพิกัด-ระดับชั้นที่2
 
 
 
ส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล
 
นครชุม
 
ราชบุรีฝั่งซ้าย
 
ราชบุรีฝั่งขวา
 
ชลประทานประจวบคีรีขันธ์
 
ส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน
 
ส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง
 
ส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรี
 
ราชบุรี
สมุทรสาคร
ราชบุรี
นครปฐม
กาญจนบุรี
นครปฐม
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
นครปฐม
สุพรรณบุรี
ราชบุรี
 
2547
2547
2547
2547
2547
2547
2547
2547
2547
2547
2547
2547
2547
N 1486000
E 530700
N 1488900
E 602200
N 1514800
E 592300
N 1517300
E 631900
N 1542100
E 569700
N 1601600
E 551000
N 1535400
E 648900
N 1521700
E 595800
N 1504110
E 593200
N 1478400
E 594600
N 1303200
E 578200
N 1570600
E 614500
N 1576500
E 61000
N 1475100
E 594900
-
 
2
 
4
 
4
 
8
 
-
 
36
 
6
 
6
 
4
 
4
 
4
 
2
 
10
 
6
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
1
 
-
 
-
 
-
 
39
 
4
 
5
 
3
 
2
 
-
 
-
 
4
 
เล่มที่ 29/13
เล่มที่ 30/13
เล่มที่ 31/13
เล่มที่ 32/13
เล่มที่ 33/13
เล่มที่ 34/13
เล่มที่ 35/13
เล่มที่ 36/13
เล่มที่ 37/13
เล่มที่ 38/13
เล่ที่ 39/13
เล่มที่ 40/13
เล่มที่ 41/13

 

ปี 2546
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
2
3
ส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย
 
ชลประทานสมุทรสงคราม
 
บางเลน
 
อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ)
 
ราชบุรี
สมุทรสงคราม
นครปฐม
กาญจนบุรี
2546
2546
2546
N 1503700
E 591900
N 1483200
E 607400
N 1552600
E 602512
N 1592900
E 488400
-
 
-
 
6
 
-
 
14
 
-
 
-
 
6
 
-
 
-
 
4
 
-
 
เล่มที่ 26/13
ไม่มีค่าระดับ
เล่มที่ 27/13
เล่มที่ 28/13

 

ปี 2545
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
2
3
ทุ่งกระถิน
 
อ่างฯห้วยท่าเคย
 
ศึกษาพัฒนาลุ่มน้ำลำภาชี จ.ราชบุรี-
กาญจนบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
2545
2545
2545
N 1510000
E 552200
N 1480000
E 547700
N 1527900
E 539500
-
 
-
 
20
 
22
 
22
 
-
 
13
 
23
 
8
 
เล่มที่ 23/13
เล่มที่ 24/13
เล่มที่ 25/13

ปี 2544
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
2
บางเลน (คันคูน้ำ)
 
แม่กลองใหญ่
 
นครปฐม
กาญจนบุรี
2544
2544
N 1566600
E 620400
N 1530200
E 594700
20
 
46
 
-
 
-
 
33
 
77
 
เล่มที่ 21/13
เล่มที่ 22/13

 

ปี 2543
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
2
3
4
5
6
7
โครงการแม่กลองใหญ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการสร้างหมุดหลักฐานเพิ่มเติม
บริเวณเขื่อนวชิราลงกรณ์
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก
 
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน
 
โครงการบางเลน
 
โครงการบางเลน (งานคันคูน้ำ)
 
โครงการขุดลอกลำภาชี
 
กาญจนบุรี
สุพรรณบุรี
นครปฐม
สมุทรสาคร
ราชบุรี
สมุทรสงคราม
กาญจนบุรี
ราชบุรี
กาญจนบุรี
นครปฐม
นครปฐม
กาญจนบุรี
2543
N.1560600
E.621400
N.1581000
E.607000
N.1563000
E.621000
-
-
-
-
-
-
N.1544700
E.568500
N.1497900
E.620400
N.1572900
E.572200
N.1561700
E.612800
N.1562200
E.612000
N.1538400
E.542000
8
 
6
 
6
 
-
 
-
 
-
 
12
 
30
 
66
 
12
 
6
 
10
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
24
 
36
 
6
 
-
 
-
 
-
 
-
 
34
 
31
 
7
 
6
 
21
 
เล่มที่ 13/13
เล่มที่ 14/13
เล่มที่ 15/13
เล่มที่ 16/13
เล่มที่ 17/13
เล่มที่ 18/15
เล่มที่ 19/13

 

ปี 2542
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
โครงการบางเลน
นครปฐม
2542
N 1563100
E 601800
26
-
3
เล่มที่ 11/13

 

ปี 2541
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
2
3
โครงการอ่างฯห้วยกระพร้อย
โครงการสูบน้ำท่าล้อ-หนองโรง
โครงการอ่างฯห้วยโสก
โครงการอ่างฯห้วยป่าแดง
โครงการอ่างฯห้วยมงคล
โครงการระบบท่อส่งน้ำ ศรีนครินทร์
โครงการแม่กลองใหญ่ (เพิ่มเติม)
โครงการอ่างฯห้วยน้ำเขียว
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
กาญจนบุรี
ราชบุรี
เพชรบุรี
สุพรรณบุรี
2541
2541
2541
2541
2541
2541
2541
2541
N 1617500
E 544900
N 1553100
E 568000
N 1399300
E 588900
E
N 1388200
E 588200
N 1606.000
E 518900
N 1475100
E 585800
N 1629700
E 548800
12
8
10
4
10
-
-
-
-
-
-
-
6
2
-
-
-
-
-
-
-
เล่มที่ 8/13
เล่มที่ 9/13
เล่มที่ 10/13

 

ปี 2540
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
2
3
4
โครงการแม่น้ำท่าจีนตอนบน
โครงการชลประทานในเขต สชป.10 
(เพิ่มเติม)
โครงการอ่างฯลุ่มน้ำภาชี
โครงการซ่อมเขตชลประทานโครงการต่าง ๆ
ในเขต สชป.10 (เพิ่มเติม)
นครปฐม
กาญจนบุรี
ราชบุรี
สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี
ราชบุรี
สมุทรสาคร
นครปฐม
2540
2540
2540
2540
N 1539900
E 629900
N 1571200
E 600300
N 1494300
E 537600
N 1583900
 E 594300
N 1555600
E 581900
N 1525900
E 595500
N 1497500
E 616400
N 1562600
E 607000
-
2
25
-
-
-
-
-
-
4
22
-
34
-
-
-
-
-
-
-
2
-
-
-
-
-
-
เล่มที่ 5/13
เล่มที่ 6/13
เล่มที่ 7/13
เล่มที่ 12/13

 

ปี 2548 ปี 2547 ปี 2546 ปี 2545 ปี 2544 ปี 2543
ปี 2542
ปี 2541 ปี 2540
กลับสู่ข้อมูลโครงการ 16 สำนัก ฯ