ข้อมูลหมุดหลักฐานโครงการ

สำนักชลประทานที่ 14

จ.ประจวบคีรีขันธ์

ปี 2548 ปี 2547 ปี 2546 ปี 2545 ปี 2544 ปี 2543
ปี 2542
ปี 2541 ปี 2540
กลับสู่ข้อมูลโครงการ 16 สำนัก ฯ
ปี 2548
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
2
3
4
5
6
ฝายคันธุลี
ฝายคลองน้อย
อ่างฯคลองเขาล้าน
อ่างฯห้วยยาง
โยงค่าราคาพิกัดและระดับชั้นที่ 2 
ของสถานีอุทกวิทยา
โยงราคาระดับชั้นที่ 2 ของอุทก 
(เขื่อนปราณบุรี)
ชุมพร
ชุมพร
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
ชุมพร
ประจวบคีรีขันธ์
2548
2548
2548
2548
2548
2548
N 1075500
E495700
N 1138000
E 50400
N 1277500
E 561000
N 1222500
E 538000
N 1149400
E 477000
N 1100900
E 461400
N 1081200
E 476000
N 1368500
E593000
4
 
-
 
4
 
4
 
-
 
 
 
 
 
-
 
-
 
4
 
-
 
-
 
32
 
 
 
 
 
-
 
1
 
2
 
2
 
2
 
37
 
 
 
 
 
8
 
เล่มที่ 19/14
เล่มที่ 20/14
เล่มที่ 21/14
เล่มที่ 22/14
เล่มที่ 23/14
เล่มที่ 24/14

ปี 2547
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
2
3
บ้านทุ่งขาม
 
บำรุงรักษาเพชรบุรี
 
อ่างฯห้วยสงสัย
 
อ่างฯเขาบันได
 
อ่างฯบ้านช่อง
 
โยงราคาพิกัด-ระดับชั้นที่ 2 
ของสถานีอุทกฯภาคตะวันตก
 
 
 
 
โยงราคาพิกัด-ระดับชั้นที่ 2 
ของสถานีอุทกฯภาคตะวันตก
 
 
 
 
เพชรบุรี
เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
 
 
 
2547
2547
2547
 
 
 
N 1398600
E 587600
N 1437800
E 599500
N 1404500
E 579500
N 1463100
E 575700
N 1433100
E 582800
N 1446700
E 602500
N 1429700
E 585100
N 1415500
E 584000
N 1369600
E 599400
N 1289600
E 575000
N 1218000
E 546500
26
 
-
 
-
 
-
 
-
 
12
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
26
 
-
 
-
 
17
 
-
 
-
 
-
 
-
 
14
 
-
 
-
 
35
 
-
 
-
 
เล่มที่ 16/14
เล่มที่ 17/14
เล่มที่ 18/14

 

ปี 2546
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
2
3
บรรเทาอุทกภัยในพื้นั้จังหวัดเพชรบุรี
 
ลำซู
 
ตรวจสอบค่าระดับหมุดหลักฐานของสถานี
 ตรวจระบบโทรมาตรลุ่มน้ำท่าตะเภา
เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
ชุมพร
2546
2546
2546
N 1444400
E 603300
N 1221000
E 548900
N1201600
E 527600
55
 
4
 
-
 
7
 
-
 
-
 
15
 
3
 
12
 
เล่มที่ 13/14
เล่มที่ 14/14
เล่มที่ 15/14

 

ปี 2545
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ

ปี 2544
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
2
3
แก้ปัญหาอุทกภัย
 
แก้ไขปัญหาอุทกภัย จ.เพชรบุรี 
(เพิ่มเติม)
อ่างฯคลองจะกระ
 
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
2544
2544
2544
N 1453500
E 597100
N 1449400
E 1449300
N 1272600
E 560500
12
 
63
 
-
 
-
 
-
 
10
 
46
 
18
 
-
 
เล่มที่ 10/14
เล่มที่ 11/14
เล่มที่ 12/14

 

ปี 2543
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
2
3
โครงการปรับปรุงระบบบรรเทาอุทกภัย
ตัวเมืองชุมพร อ.เมือง
โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเขต 
อ.หัวหิน และวังไกลกังวล
โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถาวรในเขต
เทศบาลตำบลหัวหินและพระราชวังไกลกังวล
ในเขตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ชุมพร
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
 
2543
2543
2543
 
N.1162700
E.524900
N.1400900
E.602700
N.1391800
E.603800
 
12
 
18
 
8
 
 
2
 
-
 
-
 
 
4
 
-
 
-
 
 
 
เล่มที่ 7/14
เล่มที่ 8/14
เล่มที่ 9/14
 

 

ปี 2542
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ

 

ปี 2541
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
2
3
โครงการก่อสร้างระบบเก็บกักน้ำ
และระบายน้ำในทุ่งสามร้อยยอด
โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย
(อันเนื่องมาจากพระราชดำริ)
โครงการห้วยมงคล
ประจวบคีรีขันธ์
เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
2541
2541
2541
N 1350600
E 596300
N 1404400
E 398500
N 1387900
E 590200
28
-
18
-
6
-
-
-
-
เล่มที่ 4/14
เล่มที่ 5/14
เล่มที่ 6/14

 

ปี 2540
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ

 

ปี 2548 ปี 2547 ปี 2546 ปี 2545 ปี 2544 ปี 2543
ปี 2542
ปี 2541 ปี 2540
กลับสู่ข้อมูลโครงการ 16 สำนัก ฯ