ข้อมูลหมุดหลักฐานโครงการ

สำนักชลประทานที่ 15

จ.นครศรีธรรมราช

ปี 2548 ปี 2547 ปี 2546 ปี 2545 ปี 2544 ปี 2543
ปี 2542
ปี 2541 ปี 2540
กลับสู่ข้อมูลโครงการ 16 สำนัก ฯ
ปี 2548
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
2
3
4
5
จัดหาแหล่งน้ำเกาะสมุย-เกาะพงัน-อ่างฯอ่าว
โตมด
 
 
 
 
โยงราคาพิกัดและระดับชั้นที่ 2 ของศูนย์
อุทกวิทยาและบริหารน้ำ
 
 
 
 
 
 
 
 
อ่างฯบางลอ
 
โยงราคาพิกัดและระดับชั้นที่ 2 ของ
สถานีอุทกวิทยา
 
 
 
 
 
 
คลองบ่อแสน
 
คลองนางย่อน
 
อ่างฯบ้านทุ่งขมิ้นเหนือ
 
อ่างฯคลองถ้ำ
 
สุราษฎร์ธานี
นครศรีธรรมราชกระบี่
ตรังสตูลพังงา
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานีพังงา
นครศรีธรรมราช
ตรัง
พังงา
2548
2548
2548
2548
2548
 
 
N 1077400
E 615600
N 1049800
E 613600
N 1114700
E 592400
N 931400
E 595100
N 897200
E 496000
N 838600
E 564000
N 757700
E 627500
N 940800
E 445700
N 950400
E 502800
N 977700
E 522300
N 961600
E 435300
N 940200
E 556500
N 836300
E 572200
N 935400
E 454900
N 1018500
E 438500
N 961800
E 423400
N 937200
E 441000
26
 
 
 
 
 
20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8
 
-
 
 
 
 
 
 
 
24
 
 
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-
 
33
 
 
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8
 
29
 
 
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
 
 
เล่มที่ 38/15
เล่มที่ 39/15
เล่มที่ 40/15
เล่มที่ 41/15
เล่มที่ 42/15
 
 
 
 

ปี 2547
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
2
3
4
5
คลองหินป้อง
 
คลองน้ำแดง
 
คลองนาเตย
 
คลองแห้ง
 
คลองนาน้อย
 
สุราษฎร์ธานี
กระบี่
พังงา
กระบี่
ตรัง
2547
2547
2547
2547
2547
N 1044000
E 520400
N 919400
E 506700
N 926200
E 425500
N 906400
E 497000
N 833400
E 572700
-
 
6
 
6
 
10
 
6
 
6
 
-
 
-
 
-
 
-
 
4
 
4
 
2
 
5
 
-
 
เล่มที่ 33/15
เล่มที่ 34/15
เล่มที่ 35/15
เล่มที่ 36/15
 

 

ปี 2546
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
2
3
4
คลองทรายขาว
 
ป้องกันอุทกภัยแม่น้ำตรัง
 
คลองถ้ำ
 
นางน้อย
 
กระบี่
ตรัง
พังงา
ตรัง
2546
2546
2546
2546
N 853500
E 506100
N 851300
E 561600
N 933700
E 443700
N 831700
E 577600
4
 
10
 
4
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
2
 
17
 
3
 
8
 
เล่มที่ 28/15
เล่มที่ 29/15
เล่มที่ 30/15
เล่มที่ 31/15

 

ปี 2545
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยธรรมชาติ บริเวณ
แม่น้ำตาปี (อ่างฯบ้านนายคล้าย)
อ่างฯคลองท่าดี (คันคูน้ำ)
 
อ่างฯคลองคูถนน (คันคูน้ำ)
 
ห้วยลึก
 
อ่างฯลำไตรมาศ
 
พัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ (เพิ่มเติม)
พัฒนาลุ่มน้ำปากพนัง (เพิ่มเติม)
 
อ่างฯคลองลาไม (เพิ่มเติม)
 
อ่างฯคลองโคกยาง
 
อ่างฯเก็บน้ำถ้ำพระ
 
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
กระบี่
พังงา
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
 
2545
2545
2545
2545
2545
2545
2545
2545
2545
 
N 943100
E 573100
N 933200
E 602000
N 960200
E 599500
N 944800
E 480500
N 944400
E 461400
N 911400
E 611700
N 911600
E 604000
N 886900
E 602700
N 900203
E 589800
N 885100
E 592800
6
 
12
 
8
 
8
 
8
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
2
 
2
 
-
 
-
 
-
 
30
 
40
 
4
 
-
 
2
 
5
 
5
 
-
 
-
 
15
 
1
 
11
 
-
 
-
 
เล่มที่ 20/15
เล่มที่ 21/15
เล่มที่ 22/15
เล่มที่ 23/15
เล่มที่ 24/15
เล่มที่ 25/15
เล่มที่ 26/15
เล่มที่ 27/15
เล่มที่ 32/15
 

ปี 2544
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
2
พัฒนาลุ่มน้ำปากพนัง
 
ท่าทอง (คันคูน้ำ)
 
นครศรีธรรมราช
สุราษฎร์ธานี
2544
2544
 
N 925200
E 604800
N 1016500
E 571100
8
 
12
 
-
 
-
 
49
 
9
 
เล่มที่ 18/15
เล่มที่ 19/15
 

 

ปี 2543
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
2
โครงการอ่างฯ ลำชอน
 
โครงการบางทรายนวล
 
ตรัง
สุราษฎร์ธานี
2543
2543
 
N.852700
E.574400
N.965300
E.965400
8
 
10
 
-
 
-
 
9
 
11
 
เล่มที่ 15/15
เล่มที่ 16/15 
 

 

ปี 2542
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
2
3
4
โครงการอ่างฯคลองลำดัง
โครงการอ่างฯคลองกระทูน
โครงการอ่างฯคลองดินแดง
โครงการอ่างฯคลองซา
โครงการพัฒนาล่มน้ำปากพนัง (เพิ่มเติม)
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
ตรัง
นครศรีธรรมราช
2542
2542
2542
2542
2542
N 892700
E 558400
N 945400
E 562500
N 942300
E 567800
N 869600
E 563200
N 898600
E 632100
-
16
-
10
32
14
-
-
-
-
-
7
-
-
14
เล่มที่ 11/15
เล่มที่ 12/15
เล่มที่ 13/15
เล่มที่ 14/15

 

ปี 2541
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ

 

ปี 2540
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
โครงการปักแลซ่อมเขตในเขต สชป.11
(โครงการปากพนัง)
นครศรีธรรมราช
2540
N 917700
E 631700
-
18
-
เล่มที่ 10/15

 

ปี 2548 ปี 2547 ปี 2546 ปี 2545 ปี 2544 ปี 2543
ปี 2542
ปี 2541 ปี 2540
กลับสู่ข้อมูลโครงการ 16 สำนัก ฯ