ข้อมูลหมุดหลักฐานโครงการ

สำนักชลประทานที่ 16

จ.สงขลา

ปี 2548 ปี 2547 ปี 2546 ปี 2545 ปี 2544 ปี 2543
ปี 2542
ปี 2541 ปี 2540
กลับสู่ข้อมูลโครงการ 16 สำนัก ฯ
ปี 2548
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
2
3
อ่างฯคลองหัวช้าง
 
ป่าบอน
 
โยงราคาพิกัด-ระดับชั้น 2 ของสถานีอุทกวิทยา
 
 
 
 
 
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
สตูล
สงขลา
2548
2548
2548
N 809600
E 614500
N 793300
E 627700
N 835500
E 609300
N 760900
E 589300
N 744500
E 716700
14
 
14
 
16
 
 
 
 
 
-
 
-
 
-
 
 
 
 
 
5
 
4
 
-
 
 
 
 
 
เล่มที่ 33/16
เล่มที่ 34/16
เล่มที่ 35/16
 
 
 
 

ปี 2547
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
2
ป้องกันอุทกภัยหาดใหญ่
 
ท่าแพร
 
สงขลา
สตูล
2547
2547
N 785700
E 673000
N 746000
E 614200
-
 
8
 
8
 
-
 
-
 
5
 
เล่มที่ 31/16
เล่มที่ 32/16
 

 

ปี 2546
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
2
3
ส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด (เพิ่มเติม)
 
ท่าทราย
 
ผันน้ำเพิ่มเติมให้คลองมูโนะ (อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ)
พัทลุง
สงขลา
นราธิวาส
2546
2546
2546
N 822100
E 628900
N 792400
E 629700
N 671800
E 835900
-
 
-
 
9
 
22
 
2
 
1
 
-
 
1
 
3
 
เล่มที่ 28/16
เล่มที่ 29/16
เล่มที่ 30/16

 

ปี 2545
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
2
3
4
อ่างฯคลองเหมืองตะกั่ว
 
บรรเทาน้ำท่วมและอุทกภัย
 
อ่างฯคลองชะมวง (คันคูน้ำ)
 
อ่างฯคลองหลา
 
พัทลุง
ยะลา-ปัตตานี
สงขลา
สงขลา
2545
2545
2545
2545
N 799600
E 621700
N 174500
E 743900
N 794600
E 643900
N 760200
E 651800
-
 
53
 
22
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
9
 
29
 
5
 
3
 
เล่มที่ 24/16
เล่มที่ 25/16
เล่มที่ 26/16
เล่มที่ 27/16

ปี 2544
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
2
3
4
5
 
ป่าบอน (คันคูน้ำ)
 
นาท่อม (คันคูน้ำ)
 
บรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่
 
ซ่อมเขตชลประทานในเขต สชป.12
 
บรรเทาน้ำท่วมและอุทกภัย
 
พัทลุง
พัทลุง
สงขลา
สงขลา
ยะลา-ปัตตานี
 
2544
2544
2544
2544
2544
N 807300
E 631400
N 839100
E 611800
N 773900
E 665000
N 749600
E 767600
N 743400
E 766100
6
 
28
 
52
 
-
 
26
 
-
 
-
 
-
 
16
 
-
 
8
 
17
 
64
 
-
 
16
 
เล่มที่ 19/16
เล่มที่ 20/16
เล่มที่ 21/16
เล่มที่ 22/16
เล่มที่ 23/16

 

ปี 2543
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
2
3
โครงการอ่างฯ ลำพะยา
 
โครงการจัดหาน้ำและบรรเทาอุทกภัย อ.เบตง
 
โครงการปัตตานี
 
ยะลา
ยะลา
ยะลา-ปัตตานิ่ง
2543
2543
2543
N.728400
E.737200
N.638200
E.732100
N.736500
E.748900
8
 
18
 
8
 
-
 
-
 
-
 
11
 
6
 
11
 
 
เล่มที่ 16/16
เล่มที่ 17/16
 
 
 

 

ปี 2542
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
2
3
โครงการควนกุฎิและพญาโฮ้ง
โครงการ กระแสสินธุ์
โครงการปรับปรุงปากแม่น้ำโก-ลก(เพิ่มเติม)
พัทลุง
สงขลา
นราธิวาส
2542
2542
2542
N 829700
E 611300
N 829900
E 623400
N 848700
E 648600
N 700400
E 827400
30
-
11
-
12
-
-
-
-
เล่มที่ 13/16
เล่มที่ 14/16
เล่มที่ 15/16

 

ปี 2541
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
โครงการฝายปลักปลิง
โครงการปรับปรุงปากแม่น้ำโก-ลก
โครงการฝายคลองท่างิ้ว
สงขลา
นราธิวาส
ตรัง
2541
2541
N 749400
E 688600
N 707400
E 820600
N 868600
E 562800
18
10
10
-
-
-
-
-
-
เล่มที่ 12/16

 

ปี 2540
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
โครงกาปักและซ่อมหลักเขตชลประทาน
ในเขต สชป.12
ปัตตานี
พัทลุง
สตูล
ตรัง
สงขลา
2540
2540
2540
2540
2540
N 756800
E 745100
N 831900
E 615900
N 744900
E 615500
N 853 900
E 539900
N 777800
E 661300
-
-
-
-
-
80
-
-
-
-
-
-
-
-
-
เล่มที่ 11/16

 

ปี 2548 ปี 2547 ปี 2546 ปี 2545 ปี 2544 ปี 2543
ปี 2542
ปี 2541 ปี 2540
กลับสู่ข้อมูลโครงการ 16 สำนัก ฯ