ข้อมูลหมุดหลักฐานโครงการ

สำนักชลประทานที่ 2

จ.ลำปาง

ปี 2548 ปี 2547 ปี 2546 ปี 2545 ปี 2544 ปี 2543
ปี 2542
ปี 2541 ปี 2540
กลับสู่ข้อมูลโครงการ 16 สำนัก ฯ
ปี 2548
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
แม่มอน
ลำปาง
2548
N 2071000
E 559600
6
-
-
เล่มที่ 64/2
2
แม่ลาว
เชียงราย
2548
N 2152500
E 551300
42
-
17
เล่มที่ 65/2
3
ฝายเชียงราย-ฝายชัยสมบัติ
เชียงราย
2548
N 2207900
E 594500
34
-
11
เล่มที่ 66/2
4
อ่างฯน้ำญวน ( SITE II )
พะเยา
2548
N 2158700
E 644000
4
-
3
เล่มที่ 67/2
5
โยงราคาพิกัดและระดับชั้น2 ของศูนย์อุทกวิทยา
เชียงราย,ลำปาง,พะเยา,น่าน
2548
N 2193800
E 570400
N 2179500
E 565400
N 2235600
E589800
N 2089600
E635600
N 2114440
E 691600
19
-
5
เล่มที่ 68/2
6
ซ่อมเขตฝายเชียงราย
เชียงราย
2548
N 2211200
E 596600
2
4
-
เล่มที่ 69/2
7
โยงราคาพิกัดและระดับชั้นที่ 2 ของศูนย์อุทกวิทยา
อุตรดิตถ์,ลำปางเชียงใหม่,ลำพูน
2548
N 1960700
E 666100
N 1915900
E 549200
N 2071700
E 523400
N 2037800
E 509300
44
-
3
เล่มที่ 70/2

ปี 2547
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
อ่างฯหนองหลวง
เชียงราย
2547
N 2188400
E 599400
-
4
-
เล่มที่ 50/2
2
อ่างฯห้วยไพ
พะเยา
2547
N 2170600
E 641800
-
6
9
เล่มที่ 51/2
3
ฝายสบนึง (สบตุ๋ย)
ลำปาง
2547
N 2048000
E 549500
-
4
5
เล่มที่ 52/2
4
อ่างฯน้ำกุ๋ย
น่าน
2547
N 2083300
E 692900
-
10
13
เล่มที่ 53/2
5
อ่างฯน้ำพง
น่าน
2547
N 2095000
E 703000
6
-
-
เล่มที่ 54/2
6
ฝายสมุน
น่าน
2547
N 2077400
E 684500
-
8
10
เล่มที่ 55/2
7
อ่างฯแม่กึ๊ด
ลำปาง
2547
N 2000100
E 530000
-
4
8
เล่มที่ 56/2
8
อ่างฯกิ่วคอหมา
ลำปาง
2547
N 2081200
E 563300
-
4
7
เล่มที่ 57/2
9
อ่างฯแม่เกี๋ยง
 
อ่างฯแม่แฟน
 
ลำปาง
ลำปาง
2547
N 2017200
E 527700
N 2099000
E 561300
2
-
-
4
-
-
เล่มที่ 58/2
10
โยงราคาพิกัด-ระดับชั้นที่2 สถานีอุทกวิทยาภาคเหนือตอนบน
เชียงราย
2547
N 2177700
E 556600
-
4
1
เล่มที่ 59/2
11
โยงราคาพิกัด-ระดับชั้นที่2 สถานีอุทกวิทยาภาคเหนือตอนบน
พะเยา
2547
N 2155200
E 633400
-
8
6
เล่มที่ 60/2
12
โยงราคาพิกัด-ระดับชั้นที่2 สถานีอุทกวิทยาภาคเหนือตอนบน
น่าน
2547
N 2101000
E 704600
-
12
7
เล่มที่ 61/2
13
โยงราคาพิกัด-ระดับชั้นที่2 สถานีอุทกวิทยาภาคเหนือตอนบน
ลำปาง
2547
N 2006000
E 543800
-
6
4
เล่มที่ 62/2

 

ปี 2546
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
อ่างฯแม่แก้ว (คันคูน้ำ)
เชียงราย
2546
N 2175600
E 589419
8
-
1
เล่มที่ 42/2
2
อ่างฯน้ำแม่ปาน
ลำปาง
2546
N 2075000
E 552900
-
8
12
เล่มที่ 43/2
3
อ่างฯแม่ม่าว (แม่เมาะ)
พะเยา
2546
N 2117000
E 631800
12
-
2
เล่มที่ 44/2
4
อ่างฯน้ำแก่น
 
อ่างฯน้ำฮิ
 
น่าน
น่าน
2546
N 2069400
E 692400
N 2055900
E 678100
10
-
-
-
5
-
เล่มที่ 45/2
 
 
 
5
อ่างฯแม่ลาว
พะเยา
2546
N 2148300
E 650800
12
-
1
เล่มที่ 46/2
6
โยงราคาพิกัด-ระดับชั้นที่2
ลำปาง,พะเยา,น่าน,เชียงราย
2546
N 2005900
E 543500
N 2088000
E 635500
N 2035300
E 680200
N 2184000
-
-
-
-
-
-
-
-
39
-
-
-
เล่มที่ 47/2

 

ปี 2545
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
อ่างฯห้วยน้ำมืด
น่าน
2545
N 2135400
E 694600
7
1
5
เล่มที่ 35/2
2
แม่ทะ (งานคันคูน้ำ)
ลำปาง
2545
N 2009800
E 559100
6
-
7
เล่มที่ 36/2
3
ห้วยร่องสัก (งานคันคูน้ำ)
พะเยา
2545
N 2109100
E 598700
10
-
14
เล่มที่ 37/2
4
แม่วะ (งานคันคูน้ำ)
ลำปาง
2545
N 2002200
E 552300
10
-
15
เล่มที่ 38/2
5
อ่างฯห้วยโป่งผาก
ลำปาง
2545
N 1930800
E 538700
8
-
9
เล่มที่ 39/2
6
ส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง-กิ่วลม
ลำปาง
2545
N 2064100
E 558800
-
6
-
เล่มที่ 40/2
7
แม่พริก
ลำปาง
2545
N 1937200
E 501100
16
-
2
เล่มที่ 41/2

ปี 2544
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
แก่งเสือเต้น
พะเยา
2544
N 2089600
E 635700
14
-
4
เล่มที่ 31/2
2
ส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว
เชียงราย
2544
N 2194700
E 579400
32
-
13
เล่มที่ 32/2
3
แม่ทาน (คันคูน้ำ)
ลำปาง
2544
N 1981400
E 538700
8
-
3
เล่มที่ 33/2

 

ปี 2543
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
กิ่วคอหมา
ลำปาง
2543
N 2086100
E 563200
10
-
6
เล่มที่ 27/2
2
น้ำสา
น่าน
2543
N 2056500
E 684300
8
-
-
เล่มที่ 28/2
3
น้ำบัว
น่าน
2543
N 2122100
E 699000
12
-
-
เล่มที่ 29/2
4
แม่วัง-กิ่วลม
ลำปาง
2543
N 2025600
E 549400
72
-
54
เล่มที่ 30/2

 

ปี 2542
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
โครงการงานปรับปรุงระบบชลประทาน
ในเขต สชป.2 (อ่างฯแม่อาบ)
ลำปาง
2542
N 2086100
E 563200
2
4
-
เล่มที่ 24/2
2
โครงการอ่างฯกิ่วคอหมา (เพิ่มเติม)
ลำปาง
2542
N 2056500
E 684300
20
-
-
เล่มที่ 25/2
3
โครงการชลประทานในเขต สชป.2
อ่างฯ แม่อาม
อ่างฯ แม่สมัย
อ่างฯแม่วะ
อ่างฯแม่ทะ
อ่างฯแม่มอน
ลำปาง
2542
N 1952100
E 514100
N 1979400
E 546000
N 1996200
E 552000
N 2014800
E 561900
N 2005700
E 577000
-
12
-
เล่มที่ 26/2

 

ปี 2541
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว(เพิ่มเติม)
เชียงราย
2541
N 2158300
E 582700
45
-
-
2
โครงการกก-อิง-น่าน
เชียงราย
2541
N 2159000
E 642400
24
-
-
3
โครงการอ่างฯแม่มาย
ลำปาง
2541
N 1997000
E 570800
-
2
-
4
โครงการอ่างฯแม่ไพร
ลำปาง
2541
N 2037200
E 537900
4
-
-
5
โครงการอ่างฯแม่ไฮ
ลำปาง
2541
N 1998300
E 537000
4
-
-
6
โครงการอ่างฯดอยงู
เชียงราย
2541
N 2126400
E 552700
22
-
-

 

ปี 2540
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
โครงการห้วยโป่งนก (เพิ่มเติม)
เชียงราย
2540
N 2137500
E 555700
14
-
7
เล่มที่ 9/2
2
โครงการกก-อิง-น่าน
เชียงราย
2540
N 2051700
E 686100
-
18
8
เล่มที่ 10/2
3
โครงการอ่างฯน้ำญวน
พะเยา
2540
N 2157700
E 646200
-
8
-
เล่มที่ 11/2
4
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว (เพิ่มเติม)
เชียงราย
2540
N 2194800
E 579400
14
2
-
เล่มที่ 12/2
5
โครงการบริเวณ อ.ห้างฉัตร
ลำปาง
2540
N 2022600
E 530200
18
-
-
เล่มที่ 16/2
6
โครงการกก-อิง-น่าน (เพิ่มเติม)
เชียงราย
2540
N 2125600
E 601200
28
2
-
เล่มที่ 17/2
7
โครงการอ่างฯแม่อ้อน
ลำปาง
2540
N 2065500
E 598900
8
8
-
เล่มที่ 18/2

 

ปี 2548 ปี 2547 ปี 2546 ปี 2545 ปี 2544 ปี 2543
ปี 2542
ปี 2541 ปี 2540
กลับสู่ข้อมูลโครงการ 16 สำนัก ฯ