ข้อมูลหมุดหลักฐานโครงการ

สำนักชลประทานที่ 6

จ.ขอนแก่น

ปี 2548 ปี 2547 ปี 2546 ปี 2545 ปี 2544 ปี 2543
ปี 2542
ปี 2541 ปี 2540
กลับสู่ข้อมูลโครงการ 16 สำนัก ฯ
ปี 2548
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
อ่างฯห้วยพุงใหญ่
 
ฝายยางบ้านดอนหม่วย
 
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
2548
 
2548
 
N 1810900
E 413300
N 1713900
E 398100
10
 
2
 
-
 
-
 
-
 
-
 
เล่มที่ 45/6
 
 
 
2
สูบน้ำบึงละหาน
ชัยภูมิ
2548
N 1722600
E 81700
12
 
-
 
-
 
เล่มที่ 46/6
 
3
น้ำพอง
 
หนองหวาย
 
ขอนแก่น
ขอนแก่น
2548
2548
 
N 1824500
E 277700
N 1831800
E 274500
20
 
 
 
-
 
 
 
-
 
 
 
เล่มที่ 47/6
 
 
 
4
ห้วยสังเคียบ
 
ร่องหัวช้าง
 
กาฬสินธิ์
มหาสารคาม
 
2548
2548
 
N 1857000
E 357800
N 1779400
E 303500
14
 
 
 
-
 
 
 
-
 
 
 
เล่มที่ 48/6
 
 
 

ปี 2547
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
พัฒนาลุ่มน้ำลำพะยังตอนบน
กาฬสินธุ์
2547
N 1842000
E 405700
6
 
-
 
-
 
เล่มที่ 41/6
 
2
พัฒนาแหล่งน้ำและปรับปรุง
 
 
 
 
 
กาฬสินธุ์มหาสารคาม
ร้อยเอ็ด
 
 
 
 
2547
 
 
 
 
 
N 1833600
E 333600
N 1812000
E 342900
N 1791300
E 346200
30
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
เล่มที่ 42/6
 
 
 
 
 
3
ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาและบรรเทาน้ำท่วม
ขอนแก่น
2547
N 1749700
E 181600
18
 
-
 
11
 
เล่มที่ 43/6
 
4
โยงราคาพิกัด-ระดับชั้นที่2 สถานีอุทกวิทยาภาคตะวันออก-
เฉียงเหนือตอนบน
 
 
 
 
 
 
ขอนแก่นมหาสารคาม
ร้อยเอ็ดชัยภูมิ
 
 
 
 
 
 
2547
 
 
 
 
 
 
 
N 1735600
E 179800
N 1797400
E 294600
N 1792200
E 343100
N 1735700
E 179900
28
 
 
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
 
 
30
 
 
 
 
 
 
 
เล่มที่ 44/6
 
 
 
 
 
 
 

 

ปี 2546
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
พัฒนาหนองบึงขนาดใหญ่ ในเขตสชป.6
     หนองเขื่อง
 
     หนองเข่ง
 
     บึงนกโง่
 
     หนองขวาง
 
ชัยภูมิ
 
 
 
 
 
 
 
 
2546
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N 1745600
E 193300
N 1816800
E 220400
N 1773200
E 209100
N 1738500
E 815200
-
 
 
 
 
 
 
 
 
24
 
 
 
 
 
 
 
 
40
 
 
 
 
 
 
 
 
เล่มที่ 35/6
 
 
 
 
 
 
 
 
2
อ่างฯห้วยคะคาง
 
ส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว
 
มหาสารคาม
 
กาฬสินธุ์
 
2546
 
 
 
N 1774900
E 314900
N 1866400
E 341200
-
 
-
 
24
 
-
 
-
 
-
 
เล่มที่ 36/6
 
 
 
3
อ่างฯบึงอร่าม  
 
อ่างฯห้วยสีทน
 
อ่างฯห้วยสะทด
 
กาฬสินธุ์
2546
 
 
 
 
 
N 1811100
E 323000
N 1820200
E 345400
N 1840100
E 377000
16
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
6
 
 
 
 
 
เล่มที่ 37/6
 
 
 
 
 
4
อ่างฯห้วยสมอทบ
 
อ่างฯหนองคูขาด
 
กาฬสสินธุ์
มหาสารคาม
 
2546
2546
 
N 1873800
E 367200
N 1761300
E 285700
-
 
-
 
14
 
-
 
-
 
-
 
เล่มที่ 38/6
 
ไม่มีระดับ
 
5
ชลประทานระบบท่อป้านดอนกอก-กุดแคน
ขอนแก่น
2546
N 1830700
E 225500
6
 
-
 
2
 
เล่มที่ 39/6
 

 

ปี 2545
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
อ่างฯเอกสัตย์สุนทร
 
อ่างฯห้วยประดู่
 
มหาสารคาม
 
 
 
2545
 
 
 
N 1770800
E 298300
N 1783700
E 305300
6
 
 
 
-
 
 
 
8
 
 
 
เล่มที่ 28/6
 
 
 
2
อ่างฯโสกรวก
 
อ่างฯละเลิงหวาย
 
ขอนแก่น
 
 
 
2545
 
 
 
N 1842200
E 220200
N 1745900
E 244300
8
 
 
 
-
 
 
 
3
 
 
 
เล่มที่ 29/6
 
 
 
3
อ่างฯห้วยกกม่วง
ขอนแก่น
2545
N 1821100
E 241900
-
 
-
 
1
 
เล่มที่ 30/6
 
4
อ่างฯห้วยใหญ่
ขอนแก่น
2545
N 1831500
E 245800
-
 
-
 
4
 
เล่มที่ 31/6
 
5
อ่างฯห้วยเสียว
ขอนแก่น
2545
N 1852800
E 268300
-
 
-
 
4
 
เล่มที่ 32/6
 
6
อ่างฯห้วยทราย (ตอนบน) (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ)
 
อ่างฯห้วยยาง (หินซอด)
 
ร้อยเอ็ด
 
 
 
2545
 
 
 
N 1816500
E 376400
N 1814800
E 380300
14
 
 
 
-
 
 
 
3
 
 
 
เล่มที่ 33/6
 
 
 
7
ป้องกันอุทกภัยลุ่มน้ำฮง
 
 
 
 
 
กาฬสินธุ์ร้อยเอ็ด
ยโสธร
 
 
 
 
2545
 
 
 
 
 
N 1840200
E 389100
N 1804300
E 395900
N 1756800
E 395900
34
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
42
 
 
 
 
 
เล่มที่ 34/6
 
 
 
 
 

ปี 2544
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
สูบน้ำเพื่อการเกษตรยั่งยืน
ขอนแก่น
2544
N 1856900
E 247900
14
-
11
เล่มที่ 19/6
2
น้ำเชิญ (คันคูน้ำ)
ขอนแก่น
2544
N 1826300
E 186400
20
-
21
เล่มที่ 20/6
3
ซ่อมแซมชลประทานในเขต สชป.4
อ่างฯเปลวเงือก
 
อ่างฯน้ำซำ
 
อ่างฯขอนสัก
 
หนองหวาย
 
อ่างฯหนองบัว
 
หนองหวาย
 
พนังกั้นน้ำชี
 
อ่างฯฮองซองแมว
 
อ่างฯโสกสำอาง
 
อ่างฯหนองนาวัว
 
อ่างฯละเลิงหวาย
 
ขอนแก่น
หนองคาย
หนองคาย
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
2544
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N 1997800
E 304500
N 2000100
E 335700
N 1789700
E 278600
N 1794600
E 300900
N 1805000
E 318500
N 1805000
E 311000
N 1795200
E 332800
N 1765700
E 324000
N 1831900
E 190800
N 1774700
E 255500
N 1748100
E 243700
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
46
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เล่มที่ 21/6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
จัดรูปที่ดินปี 2544/1 อำเภอโกสุมพิสัย
มหาสารคาม
2544
N 1802200
E 299900
14
 
-
 
-
 
เล่มที่ 22/6
 
5
ห้วยลิ้นฟ้า (คันคุน้ำ)
กาฬสินธุ์
2544
N 1823100
E 309800
8
 
-
 
6
 
เล่มที่ 23/6
 
6
ห้วยจาน (คันคูน้ำ)
กาฬสินธุ์
2544
N 1853700
E 392300
4
 
-
 
3
 
เล่มที่ 24/6
 
7
หนองหญ้าม้า (คันคูน้ำ)
กาฬสินธุ์
2544
N 1821500
E 316200
4
 
-
 
3
 
เล่มที่ 25/6
 
8
ห้วยมะโน (คันคุน้ำ)
กาฬสินธุ์
2544
N 1853600
E 397800
10
 
-
 
6
 
เล่มที่ 26/6
 
9
อ่างฯห้วยส้มป่อย
 
อ่างฯห้วยสมสนุก
 
กาฬสินธุ์
 
 
 
2544
 
 
 
N 1826600
E 384800
N 1816300
E 383400
16
 
 
 
-
 
 
 
18
 
 
 
เล่มที่ 27/6
 
 
 

 

ปี 2543
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
ประตูระบายน้ำบ้านสามสวน
ชัยภูมิ
2543
N.1823400
E.209100
6
 
2
เล่มที่ 14/6
2
ห้วยเชียงคำ
มหาสารคาม
2543
N.1765600
E.300300
8
 
5
เล่มที่ 15/6
3
จัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือราษฎรในเขตนิคมลำปาว
กาฬสินธ์
2543
N.1823400
E.341200
50
 
 
เล่มที่ 16/6
4
ห้วยม่วง
ขอนแก่น
2543
N.1852300
E.172400
6
 
12
เล่มที่ 17/6
5
ห้วยพุงใหญ่
ร้อยเอ็ด
2543
N.1816400
E.209100
2
 
3
เล่มที่ 18/6

 

ปี 2542
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
โครงการหนองหวาย
ขอนแก่น
2542
N 1851900
E 262600
-
12
-
เล่มที่ 10/6
2
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย
ขอนแก่น
2542
N 1850600
E 255700
-
-
10
เล่มที่ 11/6
3
โครงการชลประทานในเขต สชป.4 
อ่างฯห้วยค้อ
อ่างฯจอกขวาง
อ่างฯห้วยเสียว
อ่างฯห้วยยาง
อ่างฯห้วยทราย
อ่างฯห้วยโสกรัง
อ่างฯหนองสองห้อง
อ่างฯหนองเทวราช
อ่างฯเอกสัตย์สุนทร
อ่างฯร่องหัวช้าง
มหาสารคาม
มหาสารคาม
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
อุดรธานี
หนองคาย
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
2542
N 1785200
E 289700
N 1751200
E 326900
N 1852200
E 271700
N 1785100
E 230500
N 1777400
E 261900
N 1877300
E 274900
N 1965600
E 263300
N 1815600
E 298000
N 1770500
E 297000
N 1779400
E 303600
-
22
-
เล่มที่ 12/6
4
โครงการห้วยเตย ขอนแก่น
2542
N 1802800
E 265000
6
-
-
เล่มที่ 13/6

 

ปี 2541
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
โครงการซ่อมและปักหลักเขต 
โครงการอ่างฯละเลิงหวาย
โครงการอ่างฯกกม่วง
โครงการอ่างฯห้วยใหญ่
โครงการอ่างฯห้วยเตย
โครงการพนังกันน้ำ ปตร.ห้วยยาง
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
มหาสารคาม
2541
2541
2541
2541
2541
N 1747600
E 243800
N 1820400
E 242800
N 1833500
E 246400
N 1799900
E 267100
N 1793100
E 319100
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-

 

ปี 2540
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
โครงการปักและซ่อมหลักเขตในเขต สชป.4
โครงการลุ่มน้ำเสียวใหญ่
โครงการหนองหวาย (เพิ่มเติม)
โครงการแก่งละว้า
โครงการห้วยหลวง
ร้อยเอ็ด
มหาสารคาร
ขอนแก่น
ขอนแก่น
อุดรธานี
2540
2540
2540
2540
2540
N 1740500
E 327000
N 1816600
E 272200
N 1788300
E 250800
N 1932100
E 254500
4
3
-
-
28
11
8
12
-
-
-
-
เล่มที่ 8/6

 

ปี 2548 ปี 2547 ปี 2546 ปี 2545 ปี 2544 ปี 2543
ปี 2542
ปี 2541 ปี 2540
กลับสู่ข้อมูลโครงการ 16 สำนัก ฯ