ข้อมูลหมุดหลักฐานโครงการ

สำนักชลประทานที่ 7

จ.อุบลราชธานี

ปี 2548 ปี 2547 ปี 2546 ปี 2545 ปี 2544 ปี 2543
ปี 2542
ปี 2541 ปี 2540
กลับสู่ข้อมูลโครงการ 16 สำนัก ฯ
ปี 2548
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
อ่างฯห้วยบางทรายตอนบน
มุกดาหาร
2548
N 1839500
E 418200
6
 
-
 
-
 
เล่มที่ 44/7
 
2
ฝายห้วยบางทราย
มุกดาหาร
2548
N 1848600
E 460300
4
 
-
 
-
 
เล่มที่ 45/7
 
3
ฝายยโสธร ( P5 ) บ้านกุดพันเขียว
ยโสธร
2548
N 1716900
E 419000
-
 
19
 
12
 
เล่มที่ 46/7
 
4
ฝายยโสธร (สถานีสูบน้ำ P6/1) บ้านเวินชัย
ยโสธร
2548
N 1707100
E 422800
20
 
-
 
-
 
เล่มที่ 47/7
 
5
ฝายยโสธร (สถานีสูบน้ำ P6/1) บ้านเวินชัย
ยโสธร
2548
N 1945600
E 429700
10
 
-
 
-
 
เล่มที่ 48/7
 
6
ปตร.ห้วยลังกา
นครพนม
2548
N 1977600
E 405300
6
 
-
 
-
 
เล่มที่ 49/7
 
7
อ่างฯห้วยทวยฝายธาตุน้อย
อุบลราชธานี
2548
N 1705400
E 506300
-
 
18
 
 
 
เล่มที่ 50/7
 
8
เซบาย
อุบลราชธานี
2548
N 1686600
E 470300
26
 
-
 
-
 
เล่มที่ 51/7
 
9
ห้วยบังฮวก
นครพนม
2548
N 1897200
E 476500
6
 
-
 
-
 
เล่มที่ 52/7
 
10
อ่างฯห้วยบอน
อุบลราชธานี
2548
N 1599300
E 499900
8
 
-
 
-
 
เล่มที่ 53/7
 
11
อ่างฯห้วยละมืด
อุบลราชธานี
2548
N 1620100
E 541800
8
 
-
 
-
 
เล่มที่ 54/7
 
12
อ่างฯห้วยโดน
อุบลราชธานี
2548
N 1631900
E 549900
6
 
-
 
-
 
เล่มที่ 55/7
 

ปี 2547
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
อ่างฯห้วยขี้เหล็ก (เพิ่มเติม)
 
พัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบน
 
มุกดาหาร
 
 
 
2547
 
 
 
N 1812400
E 455900
N 1851700
E 415400
2
 
6
 
-
 
-
 
7
 
-
 
เล่มที่ 39/7
 
 
 
2
กันเขตในเขต สชป.7 ฝายลำโดมใหญ่
 
ฝายลำเซบก
 
ฝายยโสธร (สถานีสูบน้ำ P5P6)
 
อุบลราชธานี
อำนาจเจริญ
ยโสธร
2547
 
 
 
 
 
N 1682300
E 515800
N 1627000
E 441300
N 1713000
E 414100
-
 
-
 
-
 
6
 
6
 
16
 
-
 
-
 
8
 
เล่มที่ 40/7
 
 
 
 
 
3
โยงราคาพิกัด-ระดับชั้นที่2 สถานีอุทกวิทยา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
 
 
 
 
ศรีสะเกษ
 
 
 
 
 
2547
 
 
 
 
 
N 1618600
E 463700
N 1659000
E 461100
N 1635300
E 412000
-
 
 
 
 
 
16
 
 
 
 
 
45
 
 
 
 
 
เล่มที่ 41/7
 
 
 
 
 
4
โยงราคาพิกัด-ระดับชั้นที่2 สถานีอุทวิทยา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
 
 
อุบลราชธานี
ยโสธร
 
 
2547
 
 
 
N 1597200
E 522000
N 1716100
E 419900
-
 
 
 
24
 
 
 
28
 
 
 
เล่มที่ 42/7
 
 
 

 

ปี 2546
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
ห้วยวังใหญ่
อุบลราชธานี
2546
N 1599800
E 506800
8
 
 
 
10
 
เล่มที่ 36/7
 
2
แก้ไขปัญหาอุทกภัยลุ่มน้ำมูล-ลุ่มน้ำชี
อุบลราชธานี
2546
N 1681100
E 485800
24
 
 
 
38
 
เล่มที่ 37/7
 
3
ฝายธาตุน้อย
อุบลราชธานี
2546
N 1691600
E 446800
8
 
 
 
5
 
เล่มที่ 38/7
 

 

ปี 2545
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
อ่างฯห้วยยาง
ยโสธร
2545
N 1767800
E 446900
10
 
-
10
 
เล่มที่ 27/7
 
2
อ่างฯห้วยลำเซ
ยโสธร
2545
N 1802200
E 439400
12
 
-
 
16
 
เล่มที่ 28/7
 
3
อ่างฯห้วยที
อุบลราชธานี
2545
N 1741500
E 519900
6
 
-
 
2
 
เล่มที่ 29/7
 
4
อ่างฯห้วยนาคาย
อุบลราชธานี
2545
N 1706700
E 514600
10
 
10
 
9
 
เล่มที่ 30/7
 
5
อ่างฯห้วยคำผักหวาน
อุบลราชธานี
2545
N 1722800
E 506900
8
 
-
 
4
 
เล่มที่ 31/7
 
6
อ่างฯห้วยคำผักหวาน
อุบลราชธานี
2545
N 1707900
E 548000
8
 
2
 
5
 
เล่มที่ 32/7
 
7
ฝายยางบ้านตาเทียว
อุบลราชธานี
2545
N 1736400
E 494600
8
 
-
 
9
 
เล่มที่ 33/7
 
8
อ่างฯหวยสะพงน้อย
 
อ่างฯห้วยเดือนห้า
 
อุบลราชานี
 
 
 
2545
N 1623400
E 547100
N 1618800
E 547700
20
 
 
 
-
 
 
 
9
 
 
 
เล่มที่ 34/7
 
 
 
9
พัฒนาลุ่มน้ำห้ยบางทราย (ตามพระราชดำริ)
มุกดาหาร
2545
N 1853000
E 410600
20
 
-
 
8
 
เล่มที่ 35/7
 

ปี 2544
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
บุ่งหมากโมง (คันคูน้ำ)
นครพนม
2544
N 1917500
E 445400
1
-
4
เล่มที่ 17/7
2
ห้วยกกคูณ (คันคูน้ำ)
นครพนม
2544
N 1875900
E 436500
6
-
1
เล่มที่ 18/7
3
ห้วยศรีคูณ (คันคูน้ำ)
นครพนม
2544
N 1875300
E 440500
6
-
2
เล่มที่ 19/7
4
ห้วยสีโท (คันคูน้ำ)
อำนาจเจริญ
2544
N 1752800
E 473400
12
-
9
เล่มที่ 20/7
5
ห้วยผักดอก (คันคูน้ำ)
นครพนม
2544
N 1873200
E 431700
2
-
3
เล่มที่ 21/7
6
ห้วยไร่ (คันคูน้ำ)
มุกดาหาร
2544
N 1855100
E 445900
6
-
2
เล่มที่ 22/7
7
อ่างฯห้วยขุมคำ
อุบลราชธานี
2544
N 1855100
E 508800
20
-
6
เล่มที่ 23/7
8
อ่างฯห้วยสูบ
อุบลราชธานี
2544
N 1712700
E 536800
16
2
3
เล่มที่ 24/7
9
ฝายบางทราย
มุกดาหาร
2544
N 1857200
E 439900
8
-
2
เล่มที่ 25/7
10
อ่างฯห้วยแม่นูน
อุบลราชธานี
2544
N 1672100
E 509300
6
-
2
เล่มที่ 26/7

 

ปี 2543
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
ห้วยมุก
มุกดาหาร
2543
N.1823800
E.439100
6
-
3
เล่มที่ 13/7
2
ห้วยหินชะแนน
นครพนม
2543
N.1908100
E.441400
8
-
8
เล่มที่ 14/7
3
นางออ
ชัยภูมิ
2543
N.1823400
E.209100
6
-
2
เล่มที่ 15/7
4
ห้วยกระเบาตอนล่าง(คันคูน้ำ)
นครพนม
2543
N.1859500
E.471500
6
-
-
เล่มที่ 16/7

 

ปี 2542
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ

 

ปี 2541
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
โครงการส้มโฮ้ง
นครพนม
2541
N 1915200
E 458300
-
6
-
เล่มที่ 10/7
2
 
 
โครงการชลประทานในเขต สชป.5
อำนาจเจริญ
มุกดาหาร
นครพนม
2541
2541
2541
N 1756300
E 460900
N 1808500
E 454500
N 1860400
E 470100
-
-
-
8
-
-
-
-
-
เล่มที่ 11/7
3
โครงการลำโดมใหญ่
อุบลราชธานี
2541
N 1628900
E 502300
-
-
-
เล่มที่ 12/7

 

ปี 2540
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
โครงการอ่างฯห้วยทม
อำนาจเจริญ
2540
N 1785900
E 479500
16
-
-
เล่มที่ 7/7
2
โครงการห้วยแควใหญ่
ร้อยเอ็ด
2540
N 1783400
E 416100
14
-
2
เล่มที่ 8/7
3
โครงการอ่างฯห้วยแก้วแม็ง
อำนาจเจริญ
2540
N 1792000
E 490500
10
-
-
4
โครงการจัดหาน้ำให้นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
อุบลราชธานี
2540
N 1683700
E 546000
26
-
-
เล่มที่ 9/7

 

ปี 2548 ปี 2547 ปี 2546 ปี 2545 ปี 2544 ปี 2543
ปี 2542
ปี 2541 ปี 2540
กลับสู่ข้อมูลโครงการ 16 สำนัก ฯ