ข้อมูลหมุดหลักฐานโครงการ

สำนักชลประทานที่ 8

จ.นครราชสีมา

ปี 2548 ปี 2547 ปี 2546 ปี 2545 ปี 2544 ปี 2543
ปี 2542
ปี 2541 ปี 2540
กลับสู่ข้อมูลโครงการ 16 สำนัก ฯ
ปี 2548
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
อ่างฯสุวรรณภา
ทุ่งใหญ่หนองโดน
ห้วยนาเหนือห้วยน้ำซับต้นลำปะเทียห้วยต้นทราย
อ่างนห้วยละหาร
ขุดลอกหนองรุงหนองปรือหนองระหารอ่างฯบ้าน
แบกจาน
อ่างฯห้วยตะแบง
อ่างฯห้วยตะโก
ขุดลอกลำห้วยคลองธรรมชาติ สชป.8
สุรินทร์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
สุรินทร์
สุรินทร์
ศรีสะเกษ
บุรีรัมย์
สุรินทร์
2548
2548
2548
2548
2548
2548
2548
2548
 
N 1622440
E 337500
N 1646000
E 265100
N 1583200
E 267500
N 1669600
E 354800
N 1621300
E 374000
N 1604900
E 445600
N 1592100
E 303400
N 1641100
E 344400
4
6
10
6
18
4
4
-
-
-
-
-
-
-
-
37
-
-
-
-
-
-
-
36
เล่มที่ 53/8
เล่มที่ 54/8
เล่มที่ 55/8
เล่มที่ 56/8
เล่มที่ 57/8
เล่มที่ 58/8
เล่มที่ 59/8
เล่มที่ 60/8

ปี 2547
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
2
3
4
5
6
ส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบนลำแซะ
 
 
 
 
 
ชลประทานบุรีรัมย์ 
     -อ่างฯห้วยจระเข้นากอ่างฯห้วยตลาด
 
     -อ่างฯห้วยสวาย
 
     -อ่างฯห้วยขี้หนูอ่างฯห้วยน้อยอ่างฯห้วยใหญ่
 
     -อ่างฯลำตะโคงฝายกุดชุมแสง
 
     -ฝายบ้านยางน้อยฝายยางบ้านเขว้า
 
     -อ่างฯห้วยยาง
 
     -ฝายบ้านไพศาลี
 
พัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ (เพิ่มเติม)
 
ขุดลอกหนองน้ำขนาดใหญ่
 
ส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง
 
ซ่อมแซมในเขต สชป.8
     -อ่างฯห้วยตามาย
 
     -อ่างฯห้วยตาเกาว์
 
     -อ่างฯห้วยแก้ว
 
     -อ่างฯห้วยกา
 
     -อ่างฯบ้านร่มเย็น
 
โยงราคาพิกัด-ระดับชั้นที่2 สถานีอุทกวิทยาภาคตะวันออก-
เฉียงเหนือตอนล่าง
 
 
 
 
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
สุรินทร์
นครราชสีมา
ศรีสะเกษ
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
นครราชสีมา
2547
2547
2547
2547
2547
2547
N 1646300
E 198300
N 1624200
E 197800
N 1604700
E 207100
 
N 1649100
E 293000
N 1648500
E 312200
N 1670100
E 268200
N 1692800
E 312900
N 1716800
E 297500
N 1611900
E 226600
N 1616000
E 301900
N 1708600
E 374500
N 1685600
E 355400
N 1651600
E 809900
 
N 1636600
E 455000
N 1603200
E 352000
N 1690400
E 376200
N 1692700
E 372400
N 1624500
E 370000
N 1661100
E 221200
N 1596200
E 789000
N 1631700
E 200000
-
12
-
6
6
6
2
4
24
44
20
22
 
24
-
4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
24
-
6
1
2
3
2
6
8
18
-
32
 
เล่มที่ 47/8
เล่มที่ 48/8
เล่มที่ 49/8
เล่มที่ 50/8
เล่มที่ 51/8
เล่มที่ 52/8
 

 

ปี 2546
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
พัฒนาแหล่งน้ำทุ่งกุลาร้องไห้
หนองสิ
ส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาส
พัฒนาหนองบึงขนาดใหญ่ ในเขตสชป.8
     หนองกระเพอดำ
     บ้านโคกยาง
     หนองสะกู
     หนองขี้เหล็ก
หนองบึงขนาดใหญ่ ในเขตสชป.8
     หนองโสน
     หนองป่าสามัคคี
     หนองกระเต็น
     อ่างฯบ้านตาราง
     หนองหน้าฝายบ้านกระทุ่ม
พัฒนาหนองบึงขนาดใหญ่ ในเขตสชป.8
     อ่างฯมุมะค่า
     อ่างฯหนองกก
     บึงระหอก
     หนองบึงสาธารณะบ้านโสกน้ำขุ่น/กลัดสิ้น
พัฒนาหนองบึงขนาดใหญ่ ในเขตสชป.8
     หนองบ้านไทร
     หนองบึงอ้อ
     หนองอีเลิง
     หนองกระเฌอ
     หนองกระมัล
ฝายหัวนา
ขุดลอกหนองบึงขนาดใหญ่ (หนองปรือแวง)
อ่างฯห้วยหิน
อ่างฯบ้านเกาะแก้ว
เขื่อนลำนางรอง
ฝายราษีไศล
มหาสารคาม
ร้อยเอ็ด
สุรินทร์
ศรีสะเกษ
นครราชสีมา
สุรินทร์
บุรีรัมย์
นครราชสีมา
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
นครราชสีมา
นครราชสีมา
สุรินทร์
บุรีรัมย์
ศรีสะเกษ
2546
2546
2546
2546
2546
2546
2546
2546
2546
2546
2546
 
N 1704400
E 319600
N 1709600
E 346300
N 1707900
E 363200
N 1615500
E 438600
N 1596000
E 233900
 
N 1653500
E 331600
N 1623900
E 337500
N 1624500
E 364600
N 1609100
E 379500
 
N 1624100
E 243400
N 1616600
E 230000
N 1626700
E 237500
N 1641200
E 315000
N 1638000
E 317300
 
N 1637800
E 317100
N 1683300
E 183200
N 1704100
E 235400
N 1740100
E 210100
 
N 1623000
E 426500
N 1674800
E 467300
N 1652900
E 407300
N 1634900
E 414300
N 1622300
E 439900
N 1682900
E 426900
N 1666600
E 202700
N 1588100
E 218600
N 1652500
E 388200
N 1581700
E 258800
N 1704200
E 379200
30
4
14
30
-
-
-
18
2
-
26
-
-
-
-
54
54
54
-
-
14
-
32
1
8
26
46
46
46
32
4
-
34
เล่มที่ 36/8
เล่มที่ 37/8
เล่มที่ 38/8
เล่มที่ 39/8
เล่มที่ 40/8
เล่มที่ 41/8
เล่มที่42/8
เล่มที่ 43/8
เล่มที่ 44/8
เล่มที่ 45/8
ไม่มีระดับ
เล่มที่ 46/8

 

ปี 2545
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
อ่างฯห้วยทา
 
อ่างฯห้วยเชิง
 
อ่างฯห้วยเสนง
 
อ่างฯห้วยขนาดมอญ
 
อ่างฯห้วยด่านไอ
 
หนองทะลอก (คันคูน้ำ)
 
ฝายยางบ้านแก้งสนามนาง (คันคูน้ำ)
 
อ่างฯลำพระเพลิง 1
 
สูบน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎร
 
ศรีสะเกษ
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
ศรีสะเกษ
บุรีรัมย์
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
2545
2545
2545
2545
2545
2545
2545
2545
2545
N 1609100
E 441100
N 1600900
E 362000
N 1647800
E 336700
N 1600900
E 370800
N 1605100
E 459100
N 1622400
E 262200
N 1744900
E 215900
N 1593300
E 801500
N 1669300
E 258400
4
26
8
8
6
8
4
6
12
18
10
1
7
11
14
2
3
2
4
2
14
เล่มที่ 25/8
เล่มที่ 26/8
เล่มที่ 27/8
เล่มที่ 29/8
เล่มที่ 30/8
เล่มที่ 31/8
เล่มที่ 32/8
เล่มที่ 33/8
เล่มที่ 34/8

ปี 2544
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์
 
ซ่อมเขตชลประทานในเขต สชป.6
 
ซ่อมเขตชลประทานในเขต สชป.6 (งานพัฒนา
แหล่งน้ำ)
ทุ่งสัมฤทธิ์ (คันคูน้ำ)
 
ปตร.ลำพังชู (คันคูน้ำ)
 
จัดหาน้ำเพื่อการเกษตร
 
ชลประทานสุรินทร์ (อ่างฯอำปึล)
 
ฝายปะคำ (คันคูน้ำ)
 
ห้วยเมฆา (คันคูน้ำ)
 
สถานีสูบน้ำลำปลายมาศ (คันคูน้ำ)
 
ห้วยซัน (คันคูน้ำ)
 
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
นครราชสีมา
สุรินทร์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
ศรีสะเกษ
2544
2544
2544
2544
2544
2544
2544
2544
2544
2544
2544
N 1702100
E 244600
N 1643200
E 337400
N 1638500
E 201300
N 1694300
E 227400
N 1734200
E 281600
N 1698400
E 210900
N 1640200
E 339900
N 1596000
E 249200
N 1587800
E 292600
N 1641700
E 271200
N 1665500
E 431300
20
-
-
28
-
10
-
24
6
8
4
-
14
10
-
8
-
-
-
-
-
-
38
-
-
28
13
7
8
18
4
6
4
เล่มที่ 14/8
เล่มที่ 15/8
(ไม่มีระดับ)
เล่มที่ 16/8
เล่มที่ 17/8
เล่มที่ 18/8
เล่มที่ 19/8
เล่มที่ 20/8
เล่มที่ 21/8
เล่มที่ 22/8
เล่มที่ 23/8
เล่มที่ 24/8

 

ปี 2543
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
2
3
4
5
ห้วยประสาทใหญ่
 
ลำพระเพลิง
 
ฝายยางบ้านกุดชุมแสง
 
สูบน้ำเพิ่มเติมให้แก่หนองน้ำธรรมชาติ
 
ห้วยตาจู
 
นครราชสีมา
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
นครราชสีมา
ศรีษะเกษ
2543
2543
2543
2543
2543
N.1675700
E.778900
N.1649600
E.200700
N.1692700
E.312500
N.1717000
E.312500
N.1609200
E.432400
10
12
6
10
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12
6
8
5
เล่มที่ 9/8
เล่มที่ 10/8
เล่มที่ 11/8
เล่มที่ 12/8
เล่มที่13/8
 

 

ปี 2542
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
โครงการปักหลักเขตในเขต สชป.6
อ่างฯ ห้วยเสนง
อ่างฯลำปิล
สุรินทร์
สุรินทร์
2542
N 1634500
E 342600
N 1627800
E 345700
2
-
10
-
-
8
เล่มที่ 8/8

 

ปี 2541
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
โครงการชลประทานระบบท่อส่งน้ำภาค ตอน.
โครงการอ่างฯลำสำลาย
โครงการอ่างฯห้วยตลาด
โครงการอ่างฯห้วยสำราญ
โครงการอ่างฯห้วยขนุน
โครงการอ่างฯซับประดู่
โครงการอ่างฯห้วยสวาย
โครงการอ่างฯโนนดู่
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
สุรินทร์
ศรีสะเกษ
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
ศรีสะเกษ
2541
2541
2541
2541
2541
2541
2541
2541
N 1629000
E 810300
N 1645600
E 292400
N 1598200
E 398900
N 1598600
E 479600
N 1641400
E 791000
N 1650600
E 308100
N 1603600
E 466700
52
-
-
เล่มที่ 7/8

 

ปี 2540
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
2
3
โครงการลำเชียงสา
โครงการอ่างฯสุวรรณาภา
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์
นครราชสีมา
สุรินทร์
นคราชสีมา
2540
2540
2540
N 1609300
E 820400
N 1619200
E 327600
N 1683700
E 22250
10
-
34
-
2
-
-
-
-
เล่มที่ 6/8
เล่มที่ 35/8

 

ปี 2548 ปี 2547 ปี 2546 ปี 2545 ปี 2544 ปี 2543
ปี 2542
ปี 2541 ปี 2540
กลับสู่ข้อมูลโครงการ 16 สำนัก ฯ